Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als dat niet kan omdat het werk is stilgevallen?

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als dat niet kan omdat het werk is stilgevallen?

Hoe beoordeelt het UWV?

Hoe wordt daar door het UWV naar gekeken in het kader van bijvoorbeeld de poortwachtertoets? Dat is de toets om te controleren of u als werkgever alles eraan hebt gedaan om een zieke werknemer te re-integreren. Het uitgangspunt is nog steeds dat werkgever en werknemer alles moeten doen wat mogelijk is.

Beoordelen re-integratieverslag (RIV)

Er wordt altijd gekeken of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Documentatie kan ook digitaal worden uitgewisseld. Een fysieke handtekening op documenten kan achterwege blijven.

Bij overschrijding van de termijn van vijf dagen die standaard gegeven wordt om het RIV volledig te maken, neemt het UWV door de coronacrisis enige coulance in acht.

Bedrijfsarts

Het RIV wordt inhoudelijk zoveel mogelijk beoordeeld op basis van de gegevens van de bedrijfsarts. Zo nodig neemt de verzekeringsarts contact op met de bedrijfsarts.

Vindt de verzekeringsarts een fysiek spreekuur noodzakelijk, dan gaat het UWV uit van de belastbaarheid zoals beschreven door de bedrijfsarts.

Rekening houden met corona

Bij de beoordeling van inspanningen voor re-integratie in het kader van de poortwachtertoets (RIV-toets) moet u als werkgever beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf als gevolg van corona van invloed is geweest op het re-integratieproces of het herstel daarvan.

Zo nodig motiveert u in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Kan de werknemer na de bedrijfssluiting herplaatst worden in passend werk? Dan moet er sprake zijn van een onherroepelijke toezegging dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening van het bedrijf.

Betalingsonmacht en re-integratie

Dreigende betalingsonmacht is geen reden om van loondoorbetalingsverplichting af te zien. Kunt u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen, dan betekent dat niet dat de re-integratie-inspanningen als voldoende worden aangemerkt. 

Het UWV verwijst daarbij ook naar de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid heeft door garanties te geven voor bedrijfskredieten voorzien in de bekostiging van arbeidsdeskundig onderzoek en dergelijke door de werkgever.

Bekortingsverzoek

Heeft u een loonsanctie gekregen en kunt u de gesignaleerde tekortkomingen niet herstellen? Dan adviseert het UWV u een bekortingsverzoek te doen. Daarin motiveert u waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd.

Deskundigenoordelen

Werkgevers en werknemers kunnen nog steeds bij het UWV deskundigenoordelen aanvragen. Het UWV voert deze op basis van de stukken op afstand uit.

Is een inhoudelijk oordeel niet mogelijk omdat een fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts nodig is? Dan kan de werkgever bij latere RIV-beoordelingen niet worden verweten dat hij bij stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel heeft aangevraagd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.