Privacy statement

Wij respecteren jouw privacy. De Jong & Laan houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming.

Wij respecteren jouw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door de Jong & Laan Beheer B.V. en haar (klein)dochtervennootschappen (de Jong & Laan), voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. De Jong & Laan houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. De Jong & Laan neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de entiteit de Jong & Laan Beheer B.V.. Wij zijn statutair gevestigd aan de Koningin Beatrixlaan 18, 7681 AG te Vroomshoop. Telefonisch kun je ons bereiken op 0546-660760 en per e-mail via info@jonglaan.nl.

CONTACTGEGEVENS PRIVACY OFFICER

De Jong & Laan heeft een privacy officer aangesteld. Dit is de heer Steven Akse. Zijn contactgegevens zijn: privacyofficer@jonglaan.nl en telefoonnummer 06-52094281.

BETROKKENEN

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie de Jong & Laan als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd), met uitzondering van werknemers van de Jong & Laan. Daarom geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers van) klanten en (toe)leveranciers van de Jong & Laan, (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van de Jong & Laan, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van de Jong & Laan. En ook voormalig betrokkenen van de in de vorige zin genoemde groepen en categorieën.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die jij, je werkgever, je debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons hebben verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit je bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie(s), (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de Jong & Laan om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;

- contactgegevens die je ons in eerste instantie mondeling hebt verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;

- contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;

- persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-nummer en je surfgedrag op de website. Zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

- of je een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt;

- persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die je ons toevertrouwt, te beveiligen. Dit blijkt uit onze ISO 27001 certificering (voor Informatiebeveiliging). De Jong & Laan gebruikt verschillende technieken om je gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

RECHTSGROND

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

Toestemming
- Als je toestemming hebt verleend mogen wij je persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien je nog geen klant van ons bent. Je hebt het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij je partij bent

- Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van accountants- of adviesdiensten, verwerken wij persoonsgegevens als - en voor zover - dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
 - De Jong & Laan is op grond van bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

Gerechtvaardigd belang
- Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op je privacy.

DERDEN

Tot je persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als je daar toestemming voor hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met je hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Soms verleent de Jong & Laan je een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden je persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van de Jong & Laan. Het is ook mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. Je dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van de Jong & Laan.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens de Jong & Laan verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal de Jong & Laan met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt de Jong & Laan alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De Jong & Laan houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij.

De (hosting)partijen waarmee de Jong & Laan bijvoorbeeld samenwerkt en die daarmee (deels) toegang hebben tot je persoonsgegevens zijn: VWO, Hobo Trade Holding B.V., Spotler, Trimm, Adwise, Webiteers, Facebook, X, LinkedIn, Google, YouTube.

BEWAARTERMIJNEN

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN

Je hebt in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Ook kun je in sommige gevallen aan de Jong & Laan vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of om je gegevens aan jou of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kun je altijd contact opnemen met onze privacy officer, de heer Steven Akse via privacyofficer@jonglaan.nl.

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij onze privacy officer. Mocht hij je klacht niet kunnen oplossen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Indien je één van onze websites bezoekt wordt er een 'cookie', een klein tekstbestand, op je computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we je computer herkennen als je ons opnieuw bezoekt en kunnen wij je een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld je voorkeuren te onthouden. Als je geen cookies wil ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website in dat geval mogelijk niet optimaal functioneert. Meer informatie over welke cookies wij opslaan en voor welk doeleinde, vind je in onze uitgebreide Cookieverklaring.

OVERIGE

Wij behouden ons het recht voor om - bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt - deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

Vroomshoop, 21 februari 2024