Derogatie: aanmelden mogelijk tot en met 4 juli!

Nederland heeft definitief de derogatie voor 2018 en 2019 verkregen. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden van de voorgaande periode van 2014 tot en met 2017.

Derogatie: aanmelden mogelijk tot en met 4 juli!

Nederland heeft definitief de derogatie voor 2018 en 2019 verkregen. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden van de voorgaande periode van 2014 tot en met 2017. 

De stikstofgebruiksnormen voor dierlijke mest zijn gelijk gebleven evenals de 80% graslandeis, het verbod op fosfaatkunstmest en de verplichting tot het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’. Ook blijft een bemestingsplan met grondmonsters verplicht. Wel gelden hiervoor in 2018 andere data.

Derogatievergunning

Bedrijven die willen deelnemen aan de derogatie moeten hiervoor een ‘derogatievergunning’ aanvragen. De aanvraag hiervoor kan in 2018 tot uiterlijk 4 juli worden gedaan via mijn.rvo.nl. Vanaf 2019 is de uiterste aanvraagdatum 31 januari.

Vergunning in plaats van aanmelding

Vanaf 2018 is er sprake van een derogatievergunning in plaats van een aanmelding. Praktisch gezien zal dit voor de meeste aanvragers nauwelijks verschil maken. Wel moet er voor een derogatievergunning vanaf 2019 een bedrag van € 50 worden betaald. Zonder deze betaling zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Naast de kosten voor het aanvragen van de derogatievergunning moet, evenals voorgaande jaren, een bedrag per hectare worden betaald. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten voor monitoring te dekken. De kosten zijn t.o.v. vorig jaar gestegen.

Bemestingsplan

Voor het jaar 2018 moet uiterlijk 4 juli het bemestingsplan zijn opgesteld. Voor dit plan gelden dezelfde voorwaarden als voorheen. Voor het jaar 2019 moet het bemestingsplan uiterlijk 31 januari zijn opgesteld.

Grondmonsters

Grondmonsters voor het jaar 2018 zijn een jaar langer geldig. Grondmonsters met een analysedatum vanaf 1 februari 2013 zijn ook voor het jaar 2018 geldig. Deze grondmonsters zijn hiermee dus 5 jaar geldig.

Let op:
RVO geeft op haar site aanvullend aan, dat de nieuwe monsters uiterlijk 4 juli genomen en geanalyseerd moeten zijn.

Aanvullende gegevens

Ieder derogatiebedrijf is verplicht de ‘Aanvullende gegevens’ van het lopende jaar en het voorgaande jaar in te dienen. Voor 2018 kunnen derogatiebedrijven de ‘Aanvullende gegevens’ van het voorgaande jaar nog t/m 4 juli indienen.

De meeste bedrijven zullen deze gegevens reeds in januari hebben ingediend. Met name bedrijven die voor de eerste keer deelnemen aan derogatie (waaronder nieuwe bedrijven) zullen indien nodig de ‘Aanvullende gegevens’ nog moeten indienen.

Mestboekhouding

In de derogatiebeschikking is de verplichting opgenomen tot het bijhouden en indienen van een ‘mestboekhouding’. Met het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ en de reguliere melding en registratie van andere zaken wordt aan deze verplichting voldaan.

Grasland vernietigen

Derogatiebedrijven mogen vanaf 2018 op zand- en lössgrond tot en met 31 augustus (was 31 mei) grasland vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing. De herinzaai moet uiterlijk 31 augustus plaatsvinden. De stikstofgebruiksnorm wordt bij vernietiging na 31 mei gekort met 50 kg per ha. Een graslandvernietigingsmonster is dan niet verplicht.

Let op:
Bedrijven die in de periode 1 juni t/m 31 augustus op zand- of lössgrond grasland willen vernietigen, moeten vooraf een melding indienen op mijn.rvo.nl.

Vanaf het jaar 2019 wordt de stikstofgebruiksnorm van maïs op zand- en lössgrond met 65 kg verlaagd als voorafgaand aan de teelt van maïs, grasland wordt vernietigd. Ook zijn graslandvernietigingsmonsters dan niet verplicht.

Voor niet-derogatiebedrijven gelden bovenstaande aanpassingen, conform het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, pas vanaf 2019 en 2021.

Intrekking derogatievergunning

De derogatievergunning kan worden ingetrokken, indien niet aan de derogatievoorwaarden wordt voldaan. Bedrijven waarbij de derogatievergunning wordt ingetrokken, kunnen voor het daaropvolgende jaar geen aanvraag doen.

Een derogatievergunning kan tijdens het jaar, na controle, worden ingetrokken. Dit betekent dat het daaropvolgende jaar geen derogatie aangevraagd kan worden.

Het is niet bekend wat de gevolgen zijn als pas in het volgende jaar een controle plaatsvindt over het afgeronde jaar en de derogatievergunning van het afgeronde jaar wordt ingetrokken. De aanvraag van het volgende jaar is dan immers al gedaan.