Top 10 Ein­de­jaars­tips 2021

Lees hier de 10 belastingmaatregelen, uitgewerkt in praktische tips, die u in 2021 al kunt treffen...

1. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 245.000. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Boven de genoemde winsten bedraagt het tarief 25%. Bezit u meerdere bv’s? Dan kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen.

Tegenover dit voordeel staat een nadeel, namelijk dat u slechts één keer van de lage tariefschijf profiteert. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig indien gewenst. Als u de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Jaar

Tarief eerste schijf

Lengte eerste schijf

Tarief tweede schijf

2020

16,5%

€ 200.000

25%

2021

15%

€ 245.000

25%

2022

15%

€ 395.000

25%

Hoger tariefverschil

Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Het tariefverschil bedraagt vanaf 2021 immers 10%-punt (15% respectievelijk 25%) en heeft vanaf 2022 betrekking op de eerste € 395.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten.

Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2022 is ontvoeging van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de Vpb per 1 januari 2022 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2022.

Let op! Het tarief van 25% wordt waarschijnlijk per 2022 verhoogd naar 25,8%. De Tweede Kamer zal dit voorstel waarschijnlijk aannemen, maar ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Het is dus nog niet definitief.

✅ Tip! Wijkt de winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkomt u de betaling van belastingrente, die vanwege de coronacrisis verlaagd is naar 4%.

Bij een teruggave voorkomt u dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting vanaf 2022 weer 8% bedraagt.

Let op! Het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Als verbreking per 2022 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Kortom

Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor u besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo dient u wellicht belasting te betalen over vermogensverschuivingen tussen de bv’s in de afgelopen zes jaar.

Gerelateerd artikel: Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? »

2. Gebruik de verruimde schenkvrijstelling

Vanwege corona zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting alleen dit jaar met € 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 6.604, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. Gebruik deze extra ruimte!

Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek? Dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. Schenkt u nog dit jaar, dan vermindert dit uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, wat u maximaal zo’n € 1.800 aan belasting kan schelen.

✅ Tip! Meer weten over tarieven en vrijstellingen die in 2021 gelden? Download dan de onderstaande whitepaper:

Belastingvrij schenken: hoe pak je dat aan?

In 2021 is de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. 

3. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar 2022.

Lees ook: Benut de WKR optimaal »

4. Houd Milieulijst voor investeringen in de gaten

Als u milieuvriendelijk investeert, heeft u mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om uw investeringen uit te stellen tot 2022.

Nog onduidelijkheid

Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in aanmerking komen in 2022 en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Dit wordt eind 2021 gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst.

Houd dit eind dit jaar in de gaten en beslis dan of u nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk investeert. Bereid één en ander alvast voor met uw leverancier.

Recht op MIA?

Voor de MIA is het moment van aangaan van de verplichting - dit is meestal het moment waarop u de aankooporder ondertekent - beslissend voor het recht op de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet u uw investering wel binnen drie maanden (nadat uw bv de investeringsverplichting is aangegaan) melden bij RVO. 

Voor 2022 is het volgende voorgesteld: 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door 27%, 36% en 45%.

5. Plan opname liquiditeiten en beleggingen

Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg daarom dat u vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit uw eenmanszaak of bv.

Maximaal 1,71% aan belasting

U betaalt, afhankelijk van de omvang van uw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. U kunt ook vanuit privé vóór 1 januari liquiditeiten in uw bedrijf storten.

Roerende zaken

Alle roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kunt u denken aan:

  • inboedel;
  • een auto, boot of caravan;
  • juwelen of een duur horloge.

Bent u van plan binnenkort een dure aankoop te doen? Zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december 2021 heeft gedaan en betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2022 zal dit vermogen dan niet worden meegenomen.

Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat u de zaken hoofdzakelijk ter belegging heeft gekocht? Dan behoren deze zaken wél tot het vermogen in box 3. Ook als u deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.

✅ Tip! Wilt u uw belastbare box 3-vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 60.429 (2021).

Heeft u een fiscale partner? Dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 120.858). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op deze vrijstelling.

Naast de vrijstelling in box 3 heeft u ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Let op! De vrijstelling geldt niet voor de vermogenstoets in de toeslagen.

6. Meld u op tijd aan voor de One-Stop-Shop (OSS)

Als u een webshop heeft of anderszins goederen of digitale diensten verkoopt aan particulieren in de EU, dan moet u bij het overschrijden van een totale EU-omzetdrempel van € 10.000 de btw voldoen in de lidstaten van uw klanten. Deze regeling is 1 juli 2021 ingegaan.

Om te voorkomen dat u zich in de verschillende lidstaten moet registeren, bestaat de mogelijkheid de buitenlandse btw-aangifte(n) via het zogenaamde One-Stop-Shop-systeem in te dienen. U moet zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees ook: Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid »

Met behulp van eHerkenning logt u daartoe in in de ondernemingsportal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Doe dat tijdig. Raadzaam is om dat te doen voorafgaand aan het btw-tijdvak waarin u bijvoorbeeld de EU-omzetdrempel overschrijdt.

Voorbeeld: als u vanaf 1 januari 2022 gebruik wil maken van het nieuwe OSS-aangiftesysteem, raden wij u aan om u vóór 1 januari 2022 aan te melden bij de Belastingdienst.

Ook interessant: onze collega Hans Wiersma schreef een whitepaper over de nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen. Download hem hieronder: 

Nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen

Levert u regelmatig aan consumenten of ondernemers die niet btw-plichtig zijn in andere lidstaten van de EU? Dan krijgt u te maken met een belangrijke btw-wijziging vanaf 1 juli 2021. Wat houden de nieuwe btw-regels in? Wat zijn uitzonderingen? U leest het in de whitepaper. 

7. Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen

Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die u in 2018 gevormd heeft, moet u vóór 31 december 2021 benutten. Doet u dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en bent u belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Uitzonderingen

Er bestaan twee uitzonderingen op de termijn van drie jaar waarbinnen u moet herinvesteren:

  • De eerste is als er, vanwege de aard van het bedrijfsmiddel, meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de investering in een chemische fabriek waarvoor diverse vergunningen nodig zijn.
  • De tweede uitzondering is van toepassing als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin van uitvoering met de aankoop gemaakt zijn. Ook zult u de vertragende factoren desgewenst aannemelijk moeten maken.

Corona als bijzondere omstandigheid

Door de staatssecretaris van Financiën is bekendgemaakt dat de coronacrisis doorgaans als zo’n bijzondere omstandigheid aangemerkt kan worden. Bovendien is toegezegd dat de Belastingdienst hiermee ruimhartig zal omgaan.

Heeft u de afgelopen jaren een HIR gevormd en heeft u een begin van uitvoering gemaakt met herinvesteren? Is dit vanwege de coronacrisis vertraagd? In de meeste gevallen zal dit dan betekenen dat u, na het derde jaar na vorming van de HIR, deze toch niet aan de winst hoeft toe te voegen.

De HIR blijft dan in de boeken gereserveerd totdat verder uitstel van herinvesteren vanwege corona niet meer aannemelijk is en u de HIR op een nieuw bedrijfsmiddel kunt afboeken. Laat bij grote belangen uw adviseur het uitstel met de Belastingdienst afstemmen.

Gerelateerd artikel: Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve »

8. Voorkom verliesverdamping

Beoordeel of uw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Uw ondernemingsverlies in de vennootschapsbelasting kunt u verrekenen met winsten uit het voorafgaande jaar en de zes volgende jaren.

Let op! Als sprake is van een verlies dat dreigt te verdampen, ga dan na of het mogelijk is de winst in 2021 zodanig te verhogen, bijvoorbeeld via afstoting van een bedrijfsmiddel met boekwinst, dat het verlies alsnog kan worden verrekend.

Veranderingen vanaf 2022

Vanaf 2022 verandert de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De veranderingen zijn als volgt:

  • De verrekening wordt beperkt tot maximaal € 1 miljoen plus 50% van de belastbare winst. Bij een winst van € 2 miljoen kan dus € 1,5 miljoen verrekend worden.
  • Dit geldt zowel voor voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening.
  • Daar staat tegenover dat de verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden.

Zijn er in het verleden verliezen geleden groter dan € 1 miljoen? Beoordeel dan in hoeverre deze verliezen nog in 2021 verrekend kunnen worden. Immers, vanaf 2022 moet meer winst gemaakt worden om deze verliezen te kunnen verrekenen. 

9. Voorkom belastingrente

Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw inkomens- en winstpositie. Beoordeel of deze in lijn ligt met de verwachtingen.

Wijkt uw inkomen of winst af van de verwachtingen? Vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Hiermee voorkomt u de hoge belastingrente. Bij een teruggave voorkomt u dat uw geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

10. Bereid u voor op de wijziging reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen hun werknemers een vaste, belastingvrije reiskostenvergoeding geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. Indien uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer krijgen, dan hoeft u die vanwege de coronacrisis niet aan te passen.

Tot en met 31 december 2021 mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding uiterlijk vaststond op 12 maart 2020.

Vanaf 1 januari belast 

Dit betekent dat een vergoeding voor reiskosten voor thuiswerkers vanaf 1 januari 2022 dan belast loon is. De werknemer houdt dan netto minder over en u als werkgever dient premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet af te dragen.

U kunt op het afschaffen van de faciliteit op verschillende manieren inspelen. Zo kunt u de vergoeding afschaffen of verminderen, maar u kunt ook de belasting voor uw rekening nemen door de vergoeding te bruteren. Dit is een relatief dure optie. Daarom is het vaak voordeliger in plaats hiervan de vergoeding onder te brengen in de werkkostenregeling.

Lees ook: duizenden euro's besparen met de werkkostenregeling, zo doet u dat! »

Let op! Brengt u de vergoeding onder in de WKR, dan dient u aannemelijk te kunnen maken dat de vergoeding voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en dus niet meer dan 30% afwijkt van wat in soortgelijke situaties aan vergoeding wordt verstrekt.

Onbelaste vergoeding thuiswerken

U kunt vanaf 2022 gebruikmaken van de nieuwe faciliteit inzake thuiswerken. Hierdoor kunt u thuiswerkende werknemers een onbelaste vergoeding geven van € 2 per dag. U kunt op één dag echter niet zowel een onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer geven als de thuiswerkvergoeding.

Let op! U kunt in 2021 nog een vaste reiskostenvergoeding verstrekken die gebaseerd is op 214 werkdagen per jaar, als de werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist. Deze regeling wordt in 2022 versoberd, wat erop neerkomt dat de vaste reiskostenvergoeding bij minder reisdagen naar rato berekend moet worden.

Per saldo betekent dit dat de nieuwe thuiswerkregeling in combinatie met de bestaande vaste reiskostenvergoeding alleen gunstig uitvalt voor werknemers die minder dan 6 kilometer van het werk wonen.

Nog meer Eindejaarstips?

Dit was alvast een greep uit de eindejaarstips waar u vast mee aan de slag kunt. Hieronder vindt u het complete e-book met nóg meer eindejaarstips:

Eindejaarstips 2021

Als ondernemer kunt u in 2021 nog acties ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. Weet u welke acties dit zijn? In ons E-book vindt u concrete fiscale eindejaarstips en komt u te weten wat u te wachten staat in het komende jaar.

Ook interessant