Hoe ziet de BOR eruit vanaf 2024?

Voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming bestaan verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen. Zo geldt er in de schenk- en erfbelasting een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde hiervan niet meer bedraagt dan € 1.325.253 (bedrag 2024). Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. Deze vrijstelling wordt in de praktijk ook wel de BOR genoemd.
Geen update missen

BOR in 2024, 2025 & 2026

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft voorlopig. We wordt de regeling stapsgewijs aangepast. De eerste wijzigingen gelden vanaf 2024 en in 2025 en 2026 volgen er meer. De aanpassingen zijn niet per definitie nadelig. De voorstellen voor 2025 en 2026 kunnen bovendien nog aanpassingen ondergaan.

De maatregelen zien zowel op de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting als de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting.

In de inkomstenbelasting is een doorschuifregeling opgenomen, in de praktijk ook wel DSR genoemd. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om de winst die bij schenken of vererven van een onderneming ontstaat, door te schuiven naar de opvolgers.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op

Maatregelen per 1 januari 2024

Verhuur van onroerende zaken

De faciliteiten gelden voor het zogenaamde ondernemingsvermogen. Al het vermogen in jouw onderneming dat als belegging kan worden aangemerkt, valt buiten deze faciliteiten. Met betrekking tot verhuurd vastgoed speelde in de praktijk de discussie met de Belastingdienst of dit ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen vormt. 

Aan deze discussie is een einde gekomen: Aan derden verhuurd vastgoed valt met ingang van 1 januari 2024 onder het beleggingsvermogen en komtdaardoor standaard niet in aanmerking voor toepassing voor de BOR en de DSR. 

Uitgezonderd van deze maatregel zijn: 

  • Onroerende zaken die worden gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening (binnen het eigen concern).  
  • Kortdurende terbeschikkingstelling in de dienstensector, zoals bij hotelkamers en bowlingbanen. 

Maatregelen per 1 januari 2025

Aanpassen vrijstelling in de BOR

De vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 verhoogd naar 100% van de goingconcernwaarde - of liquidatiewaarde als die hoger is - van het ondernemingsvermogen tot € 1.500.000. In 2024 bedraagt de vrijstelling  € 1.325.253. Voor het bedrag daarboven wordt de vrijstelling verlaagd van 83% (2024) naar 75% (2025) van het ondernemingsvermogen. Voor grotere bedrijven pakt de aanpassing ongunstiger uit dan voor kleinere bedrijven.

Aanpassen van definitie beleggingsvermogen

De BOR en DSR zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen. De zogenaamde 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR wordt afgeschaft. Deze doelmatigheidsmarge houdt in dat bij vennootschappen beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen toch wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Voor de BOR gaat deze maatregel in per 1 januari 2025. Voor de DSR zal dit later plaatsvinden. De precieze datum hiervoor is nog niet bekend. 

Bedrijfsmiddelen die zowel voor zakelijke als andere doeleinden worden gebruikt, zoals privédoeleinden of zonder enige functie voor de bedrijfsuitoefening, kwalificeren momenteel ook voor de faciliteiten. Dit gaat wijzigen. Bedrijfsmiddelen kwalificeren alleen voor de BOR en DSR voor zover deze voor bedrijfsdoeleinden in de onderneming worden gebruikt. Deze maatregel heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsmiddelen met een waarde in het economisch verkeer van ten minste € 100.000.

Eisen aan de verkrijger worden anders

Voor toepassing van de hiuidge DSR is vereist dat de verkrijger minimaal 36 maanden in dienst is geweest van de onderneming. Deze eis komt te vervallen voor de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang. De dienstbetrekkingseis blijft wel gelden voor de doorschuifregeling voor de onderneming in de inkomstenbelasting. 

Heb je nog vragen over de BOR? Neem gerust contact met mij op.

Whitepaper bedrijfsopvolging

Een proces van bedrijfsopvolging dient zorgvuldig plaats te vinden. In deze whitepaper worden de 4 fases beschreven om tot succesvolle overname te komen: het inventariseren van de wensen, de terugkoppeling, de uitvoering en het vastleggen van afspraken.