Meer bekend over de BOR vanaf 2024

Het kabinet heeft aangekondigd dat er wijzigingen zullen komen in de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Deze voorgestelde aanpassingen zullen naar verwachting in drie fasen worden doorgevoerd. Wil je gebruikmaken van de BOR-regeling? Neem dan tijdig actie.
Geen update missen

BOR in 2024, 2025 & 2026

Voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming bestaan verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen. Zo geldt er in de schenk- en erfbelasting een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde hiervan niet meer bedraagt dan € 1.205.871 (bedrag 2023). Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. Deze vrijstelling wordt in de praktijk ook wel de BOR genoemd.

In de inkomstenbelasting is een doorschuifregeling opgenomen, in de praktijk ook wel DSR genoemd. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om de winst die bij schenken of vererven van een onderneming ontstaat, door te schuiven naar de opvolgers.

Voorgestelde aanpassingen

Het kabinet stelt verschillende aanpassingen van de huidige regelingen voor. Deze aanpassingen kunnen voor jou betekenen dat je straks minder of geen recht meer hebt op een vrijstelling of een doorschuifregeling. De verschillende aanpassingen gelden niet allemaal vanaf 1 januari 2024, maar zijn ook gepland vanaf 1 januari 2025 of 1 januari 2026. Wij nemen je mee in de voorgenomen aanpassingen.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 komen aan derden verhuurde onroerende zaken niet langer in aanmerking voor de BOR en de DSR.

Vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt voorgesteld om:

  • de vrijstelling in de BOR vast te stellen op 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro en 70% over het meerdere aan ondernemingsvermogen. Nu ligt de grens bij 1,2 miljoen en bedraagt het percentage boven die 1,2 miljoen nog 83%;
  • de mogelijkheid om een deel van het beleggingsvermogen ook onder de BOR te brengen, afgeschaft (de zogenaamde 5% doelmatigheidsmarge verdwijnt);
  • bedrijfsmiddelen van € 100.000 of meer die meer dan 10% ook buiten jouw onderneming (bijvoorbeeld voor privédoeleinden) worden gebruikt, niet meer volledig in aanmerking te laten komen voor de BOR en de DSR, maar slechts voor het deel dat in de onderneming gebruikt wordt;
  • de eis te laten vervallen dat degenen die jouw onderneming overnemen in dienstbetrekking moeten zijn om gebruik te kunnen maken van de DSR;
  • een minimumleeftijd in te voeren van 21 jaar voor de voortzetter van jouw onderneming.

Vanaf 2026

Uiteindelijk is het de bedoeling om per 2026 de laatste wijzigingen door te voeren:

  • de BOR en de DSR alleen nog van toepassing te laten zijn op reguliere aandelen met een minimaal belang van 5%;
  • aanpassing van de de zogenaamde bezit- en voortzettingstermijnen;
  • oneigenlijk gebruik van de BOR, zoals dubbel gebruik en constructies met personen van met name hoge leeftijd (de ‘rollatorinvesteringen’), tegen te gaan.

Let op!

De voorgenomen ingangsdata van de verschillende maatregelen staan nog niet vast. Het plan was in eerste instantie om de verschillende maatregelen in de Belastingplannen voor 2024 en 2025 op te nemen en deze op Prinsjesdag dit jaar, respectievelijk Prinsjesdag volgend jaar, aan de Tweede Kamer aan te bieden. Mogelijk heeft de val van het kabinet gevolgen voor dit tijdpad.

Niet altijd nadelig

Niet alle aanpassingen hoeven een nadeel te zijn voor jouw situatie. Zo kan de verhoging van de 100% vrijstelling en het afschaffen van de dienstbetrekkingseis in je voordeel zijn.

Wil je nog gebruikmaken van de huidige regelingen, wacht dan niet te lang en neem contact op over de mogelijke gevolgen van de aangekondigde aanpassingen voor jouw situatie.

Whitepaper bedrijfsopvolging

Een proces van bedrijfsopvolging dient zorgvuldig plaats te vinden. In deze whitepaper worden de 4 fases beschreven om tot succesvolle overname te komen: het inventariseren van de wensen, de terugkoppeling, de uitvoering en het vastleggen van afspraken. 

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op