STAP-budget: scholing STAP voorwaarts

Met het STAP-budget kan een werknemer zijn opleiding of studie bekostigen. Ook voor u als werkgever biedt dit kansen. Wij leggen het uit.

STAP-budget: scholing STAP voorwaarts

De arbeidsmarkt verandert door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en de latere pensioenleeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het voor iedereen van belang om te blijven leren en te ontwikkelen. Tot voor kort werd scholing vooral gestimuleerd met een fiscale aftrek van kosten.

Vanaf 2022 verandert dat. De fiscale aftrek voor een werknemer wordt vervangen door een STAP-budget. STAP staat hierbij voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan een werknemer zijn opleiding of studie bekostigen.

Fiscale aftrek scholingskosten vervallen

Tot en met 2021 konden scholingskosten in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting.

Een voorwaarde voor aftrek van de kosten was dat de scholing gericht was op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om het inkomen te behouden of een ander inkomen te kunnen verkrijgen. Aftrek van de kosten leverde de werknemer een belastingteruggave en dus een vermindering van kosten op.

Wijziging STAP-budget 2022

Met het STAP-budget kan een werknemer een subsidie aanvragen. Het budget is (maximaal) € 1.000 (inclusief btw) per jaar en kan worden aangevraagd door iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkgever betaalt mee

Als u als werkgever meebetaalt aan de scholingskosten, dan is dat alleen zinvol voor scholing die duurder is dan € 1.000.

Een voorbeeld: voor een opleiding met totale kosten van € 1600 kan voor € 1000 aan STAP-budget worden aangevraagd en voor het resterende bedrag van € 600 is een bijdrage van u mogelijk of anders een eigen bijdrage van de werknemer.

Recht op andere vergoedingen

Het is niet de bedoeling dat scholingskosten dubbel worden gefinancierd. Daarom is geregeld dat er geen of een beperkt recht op STAP-budget bestaat als de werknemer al studiefinanciering of een andere vorm van subsidie ontvangt.

Aanvragen van het STAP-budget

De werknemer moet het STAP-budget zelf aanvragen; dat kan digitaal via het STAP-portaal (via UWV). Voor deelname geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Let op! Het STAP-budget moet niet te vroeg aangevraagd worden, want de scholing die de werknemer wil volgen kan vanaf 4 weken na, maar moet binnen 3 maanden ná afloop van het aanvraagtijdvak beginnen. Voor meerjarige scholing gelden aanvullende regels.

Voor welke scholing en opleidingen?

De scholing moet arbeidsmarktgericht zijn en voldoen aan bepaalde criteria. Per kalenderjaar kan per werknemer voor één opleiding of scholing een budget verkregen worden.

Welke kosten kunnen uit het budget worden betaald?

Het gaat om:

  • lesgeld;
  • cursusgeld;
  • collegegeld en;
  • eventueel om examengeld.

Kosten voor door de opleider verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen zijn ook subsidiabel, als deze leermiddelen beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en als de kosten van die middelen door de opleider in rekening worden gebracht. 

Kosten van een telefoon of laptop komen niet in aanmerking.

Betaling van het budget

Het budget wordt als voorschot betaald aan de opleider. Als de scholing is afgerond, wordt het budget vastgesteld op het bedrag dat is toegekend. Als de scholing niet is gestart, niet succesvol is afgerond of anderszins niet is voldaan de voorwaarden (zoals een aanwezigheid van 80%), kan het budget worden teruggevorderd.

Samenloop met werkkostenregeling (WKR)

Als u als werkgever de kosten van scholing van een werknemer volledig vergoedt, heeft de werknemer geen recht op STAP-budget.

Als u de kosten van de werknemer boven het STAP-budget vergoedt, dan geldt daarvoor een gerichte vrijstelling in de WKR; die vergoeding is niet belast.

Vragen

Aan het verkrijgen van een STAP-budget zijn veel regels verbonden. Als een werknemer aanmerking wil komen voor STAP of als u een werknemer hiervoor in aanmerking wilt laten komen, neemt u dan contact met ons op. Dat is een eerste stap in de goede richting.