Belasting­plannen 2024: maatregelen voor werkgever

Van de invoering van een wettelijk minimum uurloon per uur tot de rapportageverplichtingen voor grote werkgevers over de CO2-uitstoot van hun personeel: waar moet je als werkgever op letten?

1. Onbelaste kilometervergoeding verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer. 

2. Verruiming vrijstelling ov-abonnement en voordeelurenkaarten 

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Enige voorwaarde is dat de werknemer het abonnement ook gebruikt (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer).  

3. Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling vervalt 

De werkkostenregeling biedt jou als werkgever de mogelijkheid om je personeel onbelast allerlei zaken te vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2023 eenmalig verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000. Deze verruiming komt in 2024 te vervallen. De vrije ruimte bedraagt voor 2024 1,92% voor een loonsom tot € 400.000 en 1,18% voor het meerdere. Overschrijd je de vrije ruimte? Dan betaal je 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.    

Dit betekent een verlaging van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van € 12.000 naar € 7.680 bij een loonsom van precies € 400.000. Heb je acht werknemers die samen € 400.000 verdienen? Dan is hierdoor een minder hoge onbelaste vergoeding van € 540 per werknemer mogelijk. 

4. Wettelijk minimumuurloon  

Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Vanaf 2024 gaat dit veranderen en wordt het minimumloon per uur vastgesteld. Daarmee krijgt iedereen in de leeftijd van 21 jaar en ouder die werkzaam is voor het minimumloon dezelfde uurvergoeding. Een maand-, week- of dagloon is niet langer toegestaan. 

Let op! Het minimummaandloon wordt omgerekend naar een uurloon op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week. Dit betekent dat werkgevers te maken krijgen met een lastenverzwaring als zij werknemers hebben die, tegen een minimumuurloon, contractueel meer dan 36 uur per week werken. Het is nog niet bekend of de overheid een regeling gaat treffen om dit te compenseren. 

Deze aanpassing is opgenomen in het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. 

5. Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

Werkgevers met meer dan 100 werknemers worden per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te houden. Het doel van deze verplichting is een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030. 

Alle zakelijke reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-emissie. Voldoe je aan de criteria? Dan heb je tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om jouw administratie hierop aan te passen.  

Voorlopig geldt alleen de verplichting tot rapportering. Vanaf 2026 kan er aanvullende regelgeving komen als blijkt dat jouw werknemers samen te veel CO2 uitstoten. Deze rapportageverplichting is onderdeel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een maatregel in het Klimaatakkoord.  

Als werkgever heb je onder meer de volgende gegevens nodig: 

  • Het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer. 
  • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype. 

Via een digitaal formulier lever je de gevraagde gegevens bij RVO aan. Ook de CO2-berekening wordt via dit digitale formulier gedaan. De rapportage over 2024 moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend. Voor het digitale formulier heb je minimaal eHerkenning niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig. 

Let op! Neem tijdig actie om te voldoen aan jouw rapportageverplichting. 

6. Aftopping 30%-regeling tot Balkenendenorm

Met ingang van 1 januari 2024 kan de 30%-regeling worden toegepast tot maximaal de WNT-norm, ook wel de Balkenendenorm genoemd. Werknemers die naar Nederland komen en voldoen aan de criteria kunnen aanspraak maken op de 30%-regeling. Hierdoor ontvangen zij maximaal 30% van hun salaris onbelast.

Deze maatregel zorgt ervoor dat zij tot een salaris van € 223.000 (2023) de 30%-regeling kunnen toepassen. Voor expats die in 2022 al gebruikmaken van deze regeling geldt tot en met 31 december 2025 geen salarisplafond waarover de 30%-regeling mag worden toegepast. 

7. Handhaving op schijnzelfstandigheid

Op 1 januari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) ingevoerd. De handhaving van de Wet DBA blijft in principe vooralsnog achterwege, maar dat gaat veranderen. De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer handhaven op schijnzelfstandigheid. Er is sprake van schijnzelfstandigheid als een zelfstandige (zzp’er) in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever. 

Let op!  

  • De modelovereenkomst op basis van vrije vervanging wordt per 1 januari 2024 ingetrokken. 
  • Handhaving is al mogelijk bij situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing hiertoe. 

8. STAP-budget wordt afgeschaft

Het STAP-budget wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 voor het volgen van een training, cursus en opleiding.  

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Whitepaper

Fiscale wijzigingen per 2024

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2023 het Belastingpakket 2024. In deze whitepaper hebben we een selectie opgenomen van de meest relevante belastingvoorstellen. De beoogde ingangsdatum van de meeste voorstellen is 1 januari 2024, tenzij we dat anders vermelden. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen.