Nieuwe wet loon­trans­pa­ran­tie moet loon­kloof dich­ten

De Europese Unie heeft een wet aangenomen die organisaties verplicht om transparant te zijn over hun beloningsbeleid. Deze wet heeft als doel de nog steeds bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Gebrek aan trans­pa­ran­tie

De loonkloof bedroeg in 2020 in de Europese Unie gemiddeld 13%. Dit komt erop neer dat vrouwen per uur gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het gebrek aan loontransparantie. Het beloningsverschil werkt op diverse fronten door, zoals op de levenskwaliteit van vrouwen, alsmede op het vergroten van het risico dat vrouwen in armoede terechtkomen.

Nieuwe regels

De nieuwe wet verplicht werkgevers hun werknemers te informeren over de door hen gehanteerde criteria die worden gebruikt om salarissen en salarisverhogingen te bepalen. Deze criteria moeten objectief en genderneutraal zijn om zo discriminatie te voorkomen.

Werknemers en hun vertegenwoordigers krijgen de mogelijkheid informatie op te vragen over hun loonniveau en dat van werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk verrichten. De werkgever informeert de werknemer voorafgaand aan diens indiensttreding over het loon en de loonschaal waar de toekomstige werknemer recht op heeft.

 

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Grotere organisaties

Grotere organisaties met 100 of meer werknemers moeten, om de transparantie hierover te bevorderen, informatie verstrekken over de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. Zij delen deze informatie met de bevoegde nationale autoriteit en met werknemers en hun vertegenwoordigers. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, dient deze informatie jaarlijks, dan wel om de drie jaar te worden verstrekt. 

Verschil van ten minste 5%?

Bij een verschil van het gemiddelde loon op voltijdbasis tussen mannen en vrouwen van minimaal 5% waarbij de werkgever geen objectieve en genderneutrale criteria kan aanvoeren, moeten werkgevers in samenwerking met de vertegenwoordigers van hun werknemers een gezamenlijke beloningsevaluatie maken. De werkgever moet bij ongerechtvaardigde verschillen in beloning maatregelen treffen.

Handhaving

Werknemers hebben het recht om compensatie bij hun werkgever te eisen op het moment dat er sprake is van ongerechtvaardigde en ongelijke behandeling ten aanzien van de beloning. Rechters kunnen een werkgever dwingen deze wet op te volgen binnen hun eigen organisatie.

Implementatie

De lidstaten van de EU hebben een termijn van drie jaar om deze wet om te zetten in nationale wetgeving. Dit betekent dat Nederland deze wet uiterlijk in 2026 ingevoerd moet hebben.

Deze nieuwe Europese wet volgt op de Wet I\ingroeiquotum en streefcijfers, die beoogt een betere man-vrouwverhouding in top en subtop van het bedrijfsleven te realiseren. In het SER-diversiteitsportaal rapporteren grote vennootschappen die aan bepaalde criteria voldoen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top, de streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe wet loontransparantie? Of wil je weten hoe je jouw organisatie hierop voorbereid? Neem gerust contact op.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op