Welke ver­plich­ting­en heb je bij loon­be­slag?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag minder omslachtig geworden. Maar welke verplichtingen heb je als werkgever?

Ver­zoek om in­for­ma­tie van de deur­waar­der

Voordat er een beslag op het loon van de werknemer wordt gelegd, ontvang je als werkgever van een deurwaarder een verzoek om informatie, een ‘verklaringsformulier derdenbeslag’. Dat is een vragenlijst over onder meer de arbeidsovereenkomst en het salaris van de werknemer. Als werkgever ben je verplicht om deze informatie te geven. Je ontvangt bij het verzoek om informatie ook een ‘beslagexploot’ van de deurwaarder. Dat is een proces-verbaal van het beslag. 

Natasja Pierik
Natasja Pierik Senior HR adviseur

De vragenlijst moet je pas na tenminste twee weken na dagtekening van het beslag, maar uiterlijk binnen vier weken terugsturen. Als je de vragenlijst niet (juist) invult en terugstuurt, kun je mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de deurwaarder of van de schuldeiser. Het gaat dan om kosten (voor bijvoorbeeld beslaglegging) die door het ‘niet-doen van verklaring’ voor niets zijn gemaakt. Ook loop je het risico dat je wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd.

Let op! Je dient de ingevulde vragenlijst dus pas na twee weken op te sturen. Zo heb je tijd om contact op te nemen met jouw werknemer. Er kan wellicht op dat moment nog een betalingsregeling getroffen worden met de schuldeiser om het loonbeslag te voorkomen.

De beslagvrije voet

In het beslagexploot staat de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat je werknemer mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. Voor het bepalen van de beslagvrije voet wordt een automatische rekenmodule gebruikt. De informatie voor de berekening wordt uit de basisregistratie personen, de gegevens van de Belastingdienst en de polisadministratie van het UWV gehaald. Jouw werknemer ontvangt een ‘modelmededeling beslagvrije voet’. Hierin staat de hoogte van de beslagvrije voet en hoe deze is berekend. 

Tip! Bereken samen met jouw werknemer kun je of de hoogte van de beslagvrije voet wel klopt. 

Bezwaar

Als jouw werknemer het niet eens is met de hoogte van de beslagvrije voet, kan hij binnen vier weken bezwaar maken. Wordt dit toegekend, dan gaat de nieuwe beslagvrije voet direct vanaf het begin van het loonbeslag gelden. Maakt jouw werknemer pas bezwaar na vier weken? Dan hoeft de deurwaarder, indien het ingediende bezwaar wordt toegekend, pas vanaf dat moment de beslagvrije voet aan te passen naar het nieuwe bedrag.

De afdracht

Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten van de werknemer, moet je als werkgever overmaken aan de deurwaarder. Ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering moet je overmaken naar de deurwaarder. Maak je geen geld over naar de beslaglegger, dan kun je door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van die verplichting.

Meerdere loonbeslagen voor dezelfde werknemer

Je betaalt in principe alleen aan de eerste beslaglegger. Dat doe je tot deze vordering is ingelost. Je verwijst een latere beslaglegger door naar de eerste beslaglegger. Die is verantwoordelijk voor de verdeling van het beslag onder de verschillende beslagleggers. Soms wordt er een tweede beslag gelegd voor een schuld die voorrang heeft. In dat geval legt de eerste beslaglegger aan jou uit aan wie jij welk bedrag moet betalen.

Heb je vragen over de verplichtingen bij loonbeslag? Neem gerust contact op.