Hoe zit het nu met het systeem vermogensbelasting?

De huidige belastingheffing over vermogen in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, kan niet door de beugel. De Hoge Raad heeft in een zaak bepaald dat in box 3 het werkelijk behaalde rendement dient te worden belast en niet het fictieve rendement.

Heffing box 3

De heffing over vermogen in box 3 gaat sinds 2017 uit van een systeem waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement. Dit rendement wordt hoger geacht naarmate een belastingplichtige over meer vermogen beschikt. Volgens de wetgever zal iemand met meer vermogen eerder gaan beleggen en waarschijnlijk dus meer rendement behalen.

Onredelijke verhouding 

De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, is van mening dat er door dit systeem een onredelijke verhouding bestaat tussen de belangen van de wetgever en het verschil dat ontstaat tussen degenen die een positief dan wel negatief rendement hebben ervaren van hun beleggingen. Belastingplichtigen met een negatief rendement ervaren hierdoor namelijk een relatief zware belastingschuld.

Rechtsherstel

De Hoge Raad corrigeert in zijn uitspraak de belastingheffing in box 3 door niet uit te gaan van het veronderstelde rendement op het vermogen, maar van het werkelijk behaalde rendement. In plaats van belastingheffing over een verondersteld rendement van ruim € 24.000 werd in de betreffende zaak uitgegaan van het werkelijke rendement van ruim € 10.000.

Massaal bezwaar

De uitspraak van de Hoge Raad komt voort uit een zogenaamde massaal bezwaarprocedure en is formeel alleen van toepassing op belastingplichtigen die voor de jaren 2017 en 2018 individueel en tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de box 3-heffing.

De Belastingdienst kan nu beslissen over alle bezwaarschriften die zijn ingediend in de zaken en die door de staatssecretaris van Financiën zijn aangemerkt als massaal bezwaar. Het is nog niet bekend of belastingplichtigen die niet (tijdig) bezwaar hebben aangetekend ook mogen delen in de uitkomsten van de procedure. 

Heeft u vragen over dit arrest van de Hoge raad? Neem dan contact met ons op.