Wat te doen met box 3?

De Hoge Raad heeft in een zaak bepaald dat in box 3 het werkelijk behaalde rendement dient te worden belast en niet het fictieve rendement.

Wat te doen met box 3?

De huidige belastingheffing over het vermogen in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, kan niet door de beugel. De Hoge Raad heeft in een zaak bepaald dat het werkelijk behaalde rendement in box 3 dient te worden belast, en niet het fictieve rendement. Wat betekent dit voor u?

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus voor 2017 - 2020

Heeft u tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020? Dan krijgt u vóór 4 augustus 2022 rechtsherstel. Dit gaat automatisch, u hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Vanaf medio september 2022 wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24-12-2021, de datum van het arrest van de Hoge Raad, nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd.

 

Hoe wordt de mogelijke teruggave berekend?

Er is een nieuwe methodiek opgesteld om de belastingheffing op vermogen te bepalen voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze zogenaamde spaarvariant wordt de heffing in box 3 berekend via de werkelijke verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een vermogensgroei op basis van de actuele spaarrente die bijna nul is. Bij het vaststellen van de vermogensgroei van beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente.

Let op! Het kabinet wil deze uitgangspunten ook toepassen voor de heffing in box 3 over de jaren 2023 en 2024. Hiertoe zal met Prinsjesdag 2022 een wetsvoorstel worden ingediend.

Afhandeling aangifte en aanslagen 2021

Heeft u in 2021 op tijd aangifte gedaan en moet u belasting betalen over uw box 3-inkomen? U ontvangt deze aanslag zeker niet vóór 1 juli 2022. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart en legt deze aanslagen vanaf augustus 2022 gefaseerd op. Op dat moment is waarschijnlijk ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar. Indien gewenst, bijvoorbeeld in verband met een nieuwe partnerverdeling, kan de aangifte 2021 dan opnieuw ingediend worden.

Wie vóór 1 mei 2022 aangifte heeft gedaan en een teruggave verwacht, krijgt in eerste instantie een voorlopige aanslag die gebaseerd is op de oude systematiek.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat belastingplichtigen geen actie hoeven te ondernemen voor op of na 24 december 2021 opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2021 en 2022, en dat de Belastingdienst deze automatisch corrigeert. Voor de zekerheid kunt u ter behoud van rechten bezwaar aantekenen.

Tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting kunt u geen bezwaar aantekenen. U kunt ze wel herzien. Er is echter nog geen duidelijkheid hoe u het werkelijke rendement in dit geval moet aangeven en het aangifteprogramma biedt er ook nog geen mogelijkheden voor. Voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 is een invorderingspauze ingevoerd.

Geen bezwaar gemaakt?

Heeft u géén bezwaar aangetekend tegen aanslagen over 2017 tot en met 2020? Dan kunt u niet alsnog bezwaar aantekenen.

Bovendien heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022 geoordeeld dat een belastingplichtigen die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 al wel vast staat, géén recht heeft op de op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag; het beleid is dat er geen ambtshalve vermindering wordt verleend naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie of nieuw beleid.

Wel kan de staatssecretaris van Financiën voor deze groep belastingplichtigen, die menen ten onrechte ‘buiten de boot te vallen’, een alternatieve oplossing bieden. Hij moet hierover nog beslissen.

En in de tussentijd?

Er is nog veel onduidelijkheid over meerdere aspecten en jaren: de keuze voor het rechtsherstel en de groep die daar recht op heeft over de jaren tot en met 2020, de afwikkeling over 2021 en 2022, de overgangsregeling over 2023 en 2024 en hoe box 3 er per 2025 komt uit te zien. Zodra we op (een van) deze onderdelen meer duidelijkheid hebben informeren we u. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten!

Heeft u vragen over dit arrest van de Hoge Raad en de gevolgen daarvan voor u? Neem dan contact met ons op.