Eindejaarstips: bv en dga

Ben jij al voorbereid op 2024? Wat kun je dit jaar fiscaal nog regelen voor jouw bv of jezelf in privé, om jouw fiscale positie te optimaliseren? Of is het juist verstandig om pas op de plaats te maken en te wachten tot het nieuwe jaar is ingegaan? Lees alle tips voor de bv en de dga.
Naar whitepaper

5 tips

In 2023 staan bv's en dga's voor belangrijke fiscale keuzes. Overweeg of het gunstig is om dit jaar nog dividend uit te keren, speel in op de verkorting tariefschijf en kijk naar een passend gebruikelijk loon. Wij nemen je mee met deze en andere eindejaarstips voor de bv en jou als dga.

 

  1. In 2023 nog dividend uitkeren of juist niet?

  2. Speel in op verkorting tariefschijf

  3. Ken jezelf een passend gebruikelijk loon toe

  4. Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak

  5. Vraag tax credit aan voor box 2-verliezen

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

1. In 2023 nog dividend uitkeren of juist niet?

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% dat van toepassing is op inkomsten tot € 67.000 en een tarief van 33% over het meerdere.

Dit betekent dat je in 2023 over de eerste € 67.000 aan uitgekeerd dividend 2,4%-punt meer belasting betaalt dan in 2024. Keer je meer dividend uit, dan betaal je in 2023 over het meerdere 6,1%-punt minder belasting dan in 2024. Heb je een fiscale partner, dan kun je het uitgekeerde dividend in de aangifte onderling verdelen. In dat geval geldt het dubbele van genoemde bedragen, dus samen betaal je in 2023 tot € 134.000 2,4%-punt meer aan belasting en over het meerdere 6,1%-punt minder dan in 2024.

Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2. Hoe dit voor jou het best uitpakt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Let op!

  • Dividenduitkeringen hebben ook effect op jouw box 3-vermogen en excessief lenen. Heb jij als aanmerkelijkbelanghouder een schuld die meer bedraagt dan € 700.000, dan heb je namelijk tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doe je niets, dan ben je in box 2 belasting verschuldigd over het bedrag boven de € 700.000. Deze grens wordt in 2024 verder verlaagd naar € 500.000. Overleg met jouw adviseur of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of het beter is om te wachten tot 2024, of om later in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren. 
  • Houd er verder rekening mee dat oppotten van winst in jouw bv vanaf 2024 minder aantrekkelijk wordt. Bij de uiteindelijke verkoop van jouw bv betaal je dan immers al snel het tarief van 33%.

2. Speel in op verkorting tariefschijf

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting kent een tarief van 19% en geldt voor een winst tot € 200.000. Dat was in 2022 nog € 395.000. Dat betekent dat je sneller het hogere tarief van 25,8% zult betalen in de bv. Valt de winst van jouw bv dit jaar lager uit dan € 200.000, dan is het vaak voordelig om kosten van jouw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en opbrengsten, indien mogelijk, in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft jouw winst wellicht dit jaar slechts belast tegen een tarief van 19% in plaats van 25,8%.

Tip! Wijkt de winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de betaling van belastingrente, terwijl je bij een teruggave voorkomt dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% bedraagt en per 1 januari 2024 waarschijnlijk wordt verhoogd naar 10%.

3. Ken jezelf een passend gebruikelijk loon toe

Als dga dien je jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen. Dit is minimaal het hoogste van de volgende drie bedragen:

  • 100% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 51.000.

Je kunt dit gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 51.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel. Om het loon lager dan € 51.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 51.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 51.000.

Let op! Sinds dit jaar is de eerste eis inzake het gebruikelijk loon aangescherpt en moet het gebruikelijk loon niet minstens 75% zijn van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, maar 100% van dit loon.

Uitzonderingen

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2023 als starter aangemerkt, dan kon je jezelf gebruikelijk loon tot 2023 vaststellen op het wettelijk minimumloon.

Je kon deze start-up-regeling maximaal drie jaar toepassen. De regeling voor start-ups is per 2023 te vervallen. Dga’s die deze regeling toepasten, mogen dit nog voortzetten in 2023 en 2024 (afhankelijk van wanneer de regeling voor het eerst werd toegepast).

Starters mogen maximaal drie jaar lang uitgaan van een lager loon als de bv het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd of de bv een lage cashflow heeft. Daarnaast mogen ook structureel verlieslijdende bv’s aan de dga een lager gebruikelijk loon toekennen.

Let op! In bovenstaande situaties kan zelfs een gebruikelijk loon worden toegekend dat lager is dan het minimumloon als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van uw bv in gevaar komt als de bv toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.

4. Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak

Kostenvergoedingen tellen, mits deze individualiseerbaar zijn, mee voor het gebruikelijk loon. Daardoor hoef je minder brutoloon toe te kennen. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kun je het brutoloon dus € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen.

Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2023 minstens € 51.000 dient te bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1.

5. Vraag tax credit aan voor box 2-verliezen

Een verlies in box 2 is verrekenbaar met positieve inkomsten in box 2 in het voorafgaande jaar of in de zes jaren na het verliesjaar. Bij beëindiging van het box 2-bezit met een verlies, zal doorgaans geen verliesverrekening mogelijk zijn.

Op z’n vroegst over het tweede jaar waarin geen box 2-bezit meer bestaat, kan daarom op verzoek het box 2-verlies worden omgezet in een zogenaamde tax credit. Die tax credit kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die is verschuldigd in box 1.

In het verzoek kan worden aangegeven met de box 1-belasting van welk jaar de tax credit moet worden verrekend. Dat kan een jaar zijn waarover de aanslag nog niet is vastgesteld, maar het kan ook via een ambtshalve vermindering over een ouder jaar (maar niet ouder dan 5 jaar).

Dit wordt van belang, omdat het box 2-tarief met ingang van 2024 wijzigt. Als verrekening vanaf 2024 plaatsvindt, bedraagt de tax credit 24,5%. Over eerdere jaren bedraagt deze nog 26,9%. Vraag de tax credit daarom tijdig aan.

Tip! De tax credit wordt alleen optimaal benut als er voldoende inkomstenbelasting in box 1 is verschuldigd. Het is zonde als heffingskortingen daardoor verdwijnen. Het is eventueel ook mogelijk de tax credit deels aan te vragen en deels door te schuiven naar de toekomst.

Heb je nog vragen over de eindejaarstips voor de bv en jou als dga? Neem gerust contact op.

Disclaimer! Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2023 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Whitepaper

De eindejaarstips voor 2023 op een rij

In deze whitepaper vind je concrete fiscale eindejaarstips en kom je te weten wat je te wachten staat in het komende jaar. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het (demissionaire) kabinet voor volgend jaar.