Compensatie van de transitievergoeding, 6 x vraag en antwoord

Het zat er al een tijdje aan te komen; de regeling voor compensatie van de transitievergoeding voor een werknemer die u, na 104 weken ziekte, wegens arbeidsongeschiktheid moest ontslaan.

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor deze compensatie. Wat is de hoogte ervan en komt u er voor in aanmerking? In deze blog geef ik antwoord op 6 vragen.

1. Wat houdt de regeling Compensatie transitievergoeding in?

De regeling Compensatie transitievergoeding bepaalt dat er compensatie van de transitievergoeding wordt verstrekt als een arbeidsovereenkomst door langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt beëindigd en u als werkgever:

 • een transitievergoeding betaalt na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of na het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • een vergoeding betaalt op grond van een tussen u en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Deze transitievergoedingen komen in aanmerking

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die u op of na 1 juli 2015 heeft betaald bij ontslag van:

 • werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege tijdens ziekte afloopt;
 • werknemers die langer dan 104 weken (2 jaar) ziek zijn.

Let op: als het einde van de 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, komt u niet voor de compensatieregeling in aanmerking.

2. Wat zijn de voorwaarden om compensatie te ontvangen?

Om te beoordelen of u recht heeft op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en de duur ervan;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Op de website van het UWV staat verder uitgewerkt welke bewijsstukken u, naast het aanvraagformulier, moet aanleveren. De aanvraag zelf dient u in door middel van eHerkenning.

3. Hoe hoog is het compensatiebedrag?

Het UWV verstrekt een compensatiebedrag dat niet hoger is dan de wettelijk verschuldigde en door de werkgever betaalde transitievergoeding. U moet de transitievergoeding dus eerst aan de werknemer betalen. Na de betaling kunt u compensatie aanvragen bij het UWV.

Berekening wettelijke transitievergoeding

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding kunt u aansluiting zoeken bij de regeling Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. Hierin is onder meer bepaald welke looncomponenten u in de berekening van het maandinkomen mee kunt nemen voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding. Heeft u hulp nodig bij het berekenen van de wettelijke transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.

Geen compensatie over dienstjaren na 2 jaar ziekte

U ontvangt als werkgever alleen compensatie over de transitievergoeding die uw werknemer heeft opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is.

Dit betekent dat als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte doorloopt dit niet door het UWV wordt gecompenseerd. Ondanks dat uw werknemer ook in deze periode transitievergoeding opbouwt. Een arbeidsovereenkomst kan doorlopen bij:

 • een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie);
 • als het dienstverband ‘slapend’ wordt gehouden.

Lees bij vraag en antwoord 6 meer over slapende dienstverbanden.

4. Tot wanneer kunt u compensatie aanvragen?

Tot wanneer u compensatie bij het UWV kunt aanvragen, is afhankelijk van de datum waarop u de transitievergoeding heeft betaald aan uw werknemer.

 1. Als u de transitievergoeding heeft betaald voor 1 april 2020, kunt u de aanvraag indienen tot 1 oktober 2020.
 2. Heeft u de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u de aanvraag uiterlijk binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding indienen.
 3. Heeft u de transitievergoeding in termijnen betaald? Dan moet u de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de laatste termijn indienen.

Let op: bij betaling in termijnen bent u als werkgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente komt niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

Dient u de aanvraag voor compensatie na bovenstaande data in, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

5. Wat zijn de beslis- en betalingstermijnen van het UWV?

De termijn waarbinnen het UWV een beslissing neemt over uw aanvraag, is afhankelijk van de einddatum van het opzegverbod (de 2 jaar ziekte) van uw werknemer.

 1. Als het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is geëindigd, heeft het UWV - na het indienen van uw complete aanvraag - 26 weken de tijd om een beslissing te nemen. Na afgifte van de beslissing heeft het UWV 6 weken de tijd om de compensatie aan u te betalen.
 2. Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, heeft het UWV - na het indienen van uw complete aanvraag - 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Ook hier geldt dat na afgifte van de beslissing het UWV 6 weken de tijd heeft om de compensatie aan u te betalen. 

6. Hoe berekent u de transitievergoeding bij slapende dienstverbanden en wat krijgt u gecompenseerd?

We spreken over een slapend dienstverband als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer na 2 jaar ziekte doorloopt.

In november 2019 bepaalde de Hoge Raad dat u als werkgever (op verzoek van uw werknemer) verplicht bent een slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoedingsbedrag dat tenminste gelijk is aan het bedrag dat uw werknemer zou ontvangen bij beëindiging na 2 jaar ziekte.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), roept deze uitspraak vragen op. Dat licht ik hieronder toe.

Wijziging in berekening transitievergoeding door WAB

Bij het berekenen van de transitievergoeding speelt de WAB een grote rol. Deze wet trad op 1 januari 2020 in werking en wijzigde de opbouw van de transitievergoeding.

De transitievergoeding bedraagt sinds 2020 in alle gevallen 1/3 maandsalaris per dienstjaar, of  een pro rato deel bij een kortere periode. Voor de hoogte van de transitievergoeding is het dus niet meer van belang of:

  • de werknemer al dan niet langer dan 10 jaar in dienst is (en);
  • de betreffende werknemer een 50-plusser is.

Overgangsrecht

Door deze wijziging is er voor de compensatieregeling overgangsrecht van toepassing. Dit houdt het volgende in: ligt het einde van de 2 jaar ziekte van uw werknemer voor 1 januari 2020, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst start na 1 januari 2020? Dan berekent het UWV de compensatie op basis van de nieuwe, hierboven genoemde berekeningsgrondslag voor de transitievergoeding die per 1 januari 2020 geldt.

Let op, u loopt in dit geval een risico. In de uitspraak van de Hoge Raad staat namelijk dat de werknemer een bedrag ontvangt dat tenminste gelijk is aan het bedrag dat hij/zij zou ontvangen bij beëindiging na 2 jaar ziekte.

Op grond van deze uitspraak kan de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding die berekend is conform de oude berekeningsgrondslag voor 1 januari 2020. Als werkgever ontvangt u echter compensatie op grond van de nieuwe berekeningsgrondslag. Dit kan, afhankelijk van het aantal dienstjaren dat de werknemer in dienst was en afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, tot grote verschillen leiden.

Heeft u vragen over de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding, neem dan contact met ons op.

Blog

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds dit jaar van kracht. Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing? Met deze veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden. Lees verder ...

Kom meer te weten
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren