Subsidiabel areaal voor GLB

In het nieuwe GLB zijn, naast landbouwgronden waarop je landbouwactiviteiten uitvoert nu ook sloten en andere landschapselementen subsidiabel. Bekijk de voorwaarden.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

In het nieuwe GLB zijn, net als voorheen, landbouwgronden waarop je landbouwactiviteiten uitvoert subsidiabel. Nieuw is dat ook sloten en andere landschapselementen subsidiabel zijn. Er gelden wel bepaalde voorwaarden, zoals het feitelijke gebruik of beheer.

Landbouwgrond

Onder subsidiabele landbouwgrond vallen blijvend grasland, bouwland en blijvende teelten. Evenals voorgaande jaren kan dit ook natuurterrein zijn waarop je landbouwactiviteiten uitvoert.

Landschapselementen tellen ook mee

Landschapselementen kun je ook als subsidiabel areaal meetellen. Hieronder vallen o.a. sloten, heggen/hagen, struwelen, bomengroepen, poelen en natuurvriendelijke oevers.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Voorwaarden

Je mag subsidiabel areaal meetellen als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Je moet de grond of het landschapselement in gebruik/beheer hebben. De peildatum hiervoor is 15 mei.
    • Je hoeft geen eigenaar te zijn, maar je moet wel (schriftelijke) toestemming hebben.
    • Bij landschapselementen is het van belang dat je daadwerkelijk het beheer uitvoert (bijv. sloten vegen).
  • Jouw landschapselementen moeten aangrenzend aan landbouwareaal liggen.
  • De meeste landschapselementen moeten aan bepaalde afmetingen voldoen.
Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro