GLB: wijzigingen bij eco-activiteiten

Onlangs zijn enkele wijzigingen in de GLB-regeling opgenomen. Het gaat om een kortere periode van zichtbare bedekking bij kruidenrijk grasland en bufferstroken, de mogelijkheid van het omzetten van de eco-activiteit weidegang en het inzetten van eco-activiteiten op bufferstroken. Daarnaast heeft RVO aangegeven dat maar enkele eco-activiteiten gecombineerd kunnen worden met de inzet als niet-productief areaal.

Eco-activiteiten

Zowel bij de eco-activiteit kruidenrijk grasland als de eco-activiteiten bufferstroken met kruiden langs bouwland of grasland, is de periode dat de betreffende gewassen zichtbaar aanwezig moeten zijn verschoven naar 1 juni t/m 30 september (was 1 april t/m 30 september).

Verlengde weidegang

Bedrijven die de eco-activiteit dag en nacht weiden opgegeven hebben met de Gecombineerde opgave, kunnen deze eco-activiteit op een later moment omzetten naar overdag weiden. Dat is nodig als later blijkt dat niet aan de voorwaarden voor dag en nacht weiden wordt voldaan, maar wel aan de voorwaarden voor overdag weiden.

Deze omzetting moet uiterlijk 30 september worden gemeld aan RVO. Uiteraard moet het bedrijf wel aan de voorwaarden voor overdag weiden voldoen. De wijziging moet dus voor de definitieve aanvraagperiode (15 oktober t/m 30 november) worden doorgegeven.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro

Groene braak

Eerder is aangekondigd dat in 2023 bijna alle eco-activiteiten op een bufferstrook uitgevoerd mogen worden. Alleen voor de eco-activiteit Groene braak is dit niet toegestaan. Dit is nu definitief in de GLB-regeling opgenomen.

Niet-productief areaal

RVO heeft schriftelijk aangegeven dat alleen de onderstaande eco-activiteiten gecombineerd kunnen worden met niet-productief areaal (NPA):

  • Heg, haag, struweel.
  • Landschapselement hout.
  • Groene braak.
  • Kruidenrijke bufferstrook (bouwland/grasland).

Andere eco-activiteiten niet

Andere eco-activiteiten kunnen niet toegepast worden op percelen die als NPA worden ingezet. Ook niet als het betreffende gewas niet geoogst wordt. Een bedrijf mag bijvoorbeeld de volgende gewassen/eco-activiteiten niet inzetten als het perceel ook als NPA wordt ingezet:

  • Tarwe met eco-activiteit rustgewas.
  • Luzerne met eco-activiteit stikstofbindend gewas.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.