De bedrijfs­opvolgings­regeling blijft voorlopig

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft voorlopig. We wordt de regeling stapsgewijs per 2024, 2025 en 2026 aangepast. De aanpassingen zijn niet per definitie nadelig.

BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft voorlopig. We wordt de regeling stapsgewijs per 2024, 2025 en 2026 aangepast. De aanpassingen zijn niet per definitie nadelig.

De maatregelen zien op de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op

Maatregelen per 1 januari 2024

Verhuur van onroerende zaken 

De faciliteiten gelden op dit moment alleen voor het zogenaamde ondernemingsvermogen. Al het vermogen in jouw onderneming dat als belegging kan worden aangemerkt, valt buiten deze faciliteiten. Met betrekking tot verhuurd vastgoed speelt in de praktijk de discussie met de Belastingdienst of dit ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen vormt. Aan deze discussie komt een eind: Aan derden verhuurd vastgoed valt met ingang van 1 januari 2024 onder het beleggingsvermogen. Verhuurd vastgoed aan derden komt daardoor standaard niet in aanmerking voor toepassing voor de BOR en de DSR. 

Uitgezonderd van deze maatregel zijn: 

  • Onroerende zaken die worden gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening (binnen het eigen concern).  
  • Kortdurende terbeschikkingstelling in de dienstensector, zoals bij hotelkamers en bowlingbanen. 
  • Kortdurende teeltpachtovereenkomsten vanwege vruchtwisseling. 

Maatregelen per 1 januari 2025

Aanpassen vrijstelling in de BOR  

De vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 verhoogd naar 100% van de goingconcernwaarde (of liquidatiewaarde als die hoger is) van het ondernemingsvermogen tot € 1.500.000. In 2023 bedraagt de vrijstelling € 1.205.871 en in 2024 € 1.325.253. Voor het bedrag daarboven wordt de vrijstelling verlaagd van 83% (2023 en 2024) naar 70% (2025) van het ondernemingsvermogen. Voor grotere bedrijven pakt de aanpassing ongunstiger uit dan voor kleinere bedrijven.

Aanpassen van definitie beleggingsvermogen

De BOR en DSR zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen. Voorgesteld wordt om het begrip beleggingsvermogen aan te scherpen. Daardoor wordt de grondslag waar de BOR en DSR op kunnen worden toegepast kleiner.  

De zogenaamde 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR wordt afgeschaft. Deze doelmatigheidsmarge houdt in dat bij vennootschappen beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen toch wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Voor de BOR gaat deze maatregel in per 1 januari 2025. Voor de DSR zal dit later plaatsvinden. De precieze datum hiervoor is nog niet bekend. 

Bedrijfsmiddelen die zowel voor zakelijke als andere doeleinden worden gebruikt (zoals privédoeleinden of zonder enige functie voor de bedrijfsuitoefening), kwalificeren momenteel ook voor de faciliteiten. Dit gaat wijzigen. Bedrijfsmiddelen kwalificeren alleen voor de BOR en DSR voor zover deze voor bedrijfsdoeleinden in de onderneming worden gebruikt. Deze maatregel heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsmiddelen met een waarde in het economisch verkeer van ten minste € 100.000.

Eisen aan de verkrijger worden anders

Voor toepassing van de DSR is vereist dat de verkrijger minimaal 36 maanden in dienst is geweest van de onderneming. Deze eis komt te vervallen voor de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang. De dienstbetrekkingseis blijft wel gelden voor de doorschuifregeling voor de onderneming in de inkomstenbelasting. 

Het faciliteren van reële bedrijfsopvolging blijft het uitgangspunt van het kabinet. Omdat bij een schenking van de onderneming aan zeer jonge kinderen hiervan waarschijnlijk geen sprake is, wordt er een minimumleeftijd ingevoerd van 21 jaar voor de verkrijger van een schenking in de BOR en de DSR van aanmerkelijkbelangaandelen. Voor de bedrijfsopvolging bij overlijden wordt geen leeftijdsgrens voorgesteld.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Whitepaper

Fiscale wijzigingen per 2024

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2023 het Belastingpakket 2024. In deze whitepaper hebben we een selectie opgenomen van de meest relevante belastingvoorstellen. De beoogde ingangsdatum van de meeste voorstellen is 1 januari 2024, tenzij we dat anders vermelden. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op