Wet bescherming klokken­luiders: ben jij er klaar voor?

Heeft jouw organisatie 50 of meer medewerkers, inclusief eigen personeel, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de Wet bescherming klokkenluiders die vanaf 17 december 2023 van kracht wordt. Is jouw organisatie voorbereid?

Wat moet je weten?

De Wet bescherming klokkenluiders voorziet in beschermingsmaatregelen voor personen die melding doen van misstanden die het maatschappelijk belang aangaan.

De wet richt zich op de volgende meldingen:

  • Schending of gevaar voor schending van wettelijke voorschriften.
  • Schending of gevaar voor schending van interne regels.
  • Gevaar voor volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu of het goed functioneren van openbare diensten of ondernemingen.
  • Schending of gevaar voor schending van het Unierecht
Joanne Wesselo
Joanne Wesselo Senior jurist arbeidsrecht

Interne meldregeling

Vanaf 17 december 2023 ben je verplicht een interne meldregeling binnen jouw organisatie te hebben die voldoet aan wettelijke eisen. De interne meldregeling bevat onder andere:

  • Vastlegging van hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met een interne melding van een vermoeden van een misstand.
  • Aanstellen van een onafhankelijke functionaris bij wie meldingen kunnen worden gedaan.
  • Drie meldingsmethoden: schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.
  • Termijnen voor ontvangstbevestiging (binnen 7 dagen) en feedback aan de melder (maximaal 3 maanden na ontvangstbevestiging).
  • Mogelijkheid voor de melder om vertrouwelijk advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een interne vertrouwenspersoon of een externe adviseur zoals een advocaat of bedrijfsarts.

Belangrijk om te weten: de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op besluiten met betrekking tot vaststelling, wijziging of intrekking van de interne meldprocedure.

Actie vereist: informeer jouw personeel

Na het opstellen van de interne meldprocedure zal deze schriftelijk of elektronisch gedeeld moeten worden met alle mensen die voor jouw werken. Je moet ook informatie verstrekken over hoe meldingen over vermoedelijke misstanden buiten de organisatie bij bevoegde autoriteiten kunnen worden gemeld. Verder moet je jouw personeel informeren over de rechtsbescherming die zij genieten na het melden van een vermoedelijke misstand.

Vragen?

Heb je vragen over de wet bescherming klokkenluiders of hoe je een interne meldregeling moet opstellen volgens de wettelijke eisen? Neem gerust contact op. Wij ondersteunen je graag bij het opstellen van de interne meldregeling en de bijbehorende informatieverstrekking.