Impact verplichte duur­zaam­heids­rap­por­ta­ge CSRD

De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft gevolgen voor de rapportage door grote ondernemingen maar ook voor het mkb.
Geen update missen

CSRD

De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Non Financial Reporting Directive (NFRD), die alleen verplicht is voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD geldt voor alle - ook niet beursgenoteerde – grote ondernemingen en wordt vanaf boekjaar 2025 ingevoerd.

Dit heeft ook gevolgen voor middelgrote en kleine ondernemingen, omdat de CSRD informatie uit de waardeketen vereist. Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de CSRD, zullen grote ondernemingen duurzaamheidsinformatie gaan opvragen bij hun leveranciers en opdrachtgevers, dus ook bij mkb-ondernemingen.

In dit artikel lees je: 

Harry Wanningen
Harry Wanningen Accountant

Waarom de CSRD?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent worden. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. De CSRD is één van de instrumenten die de EU inzet om haar ambitieuze doel te realiseren.

De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie van ondernemingen te bevorderen over ESG-onderwerpen door de invoering van een Europees raamwerk van standaarden, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Daarnaast komt er een controleplicht op de informatie, waardoor greenwashing (duurzaamheidsfraude) voorkomen moet worden.

Voor welke bedrijven is deze richtlijn van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen: 

 • minimaal 250 fte personeelsleden
 • minimaal € 40 miljoen omzet 
 • minimaal € 20 miljoen balanstotaal 

Let op! Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van de CSRD. De CSRD verplicht inzicht in de impact van ondernemingen in de waardeketen. Daarnaast kunnen andere Europese maatregelen ervoor zorgen dat ook mkb-ondernemingen op het gebied van verduurzamen sneller actie moeten ondernemen.

Ben je een middelgrote of kleine onderneming? Dan is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom transparantie op duurzaamheidsgebied. Denk bijvoorbeeld om te beginnen aan inzicht in je personeelsbestand, CO2-voetafdruk of aan je grondstofgebruik.

Wat is de scope van de regelgeving?

De CSRD is een rapportageplicht op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De regelgeving vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun impact. Niet alleen de gevolgen van de activiteiten van de onderneming op de duurzaamheidskenmerken, maar ook de gevolgen van duurzaamheidskenmerken voor het bedrijf.

De impact van grote ondernemingen kan namelijk voor een belangrijk deel in de waardeketen liggen en daarom is het van belang om deze waardeketen mee te nemen in de rapportage.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal naar verwachting in december 2022 geïmplementeerd worden door de lidstaten. Er is vervolgens gekozen voor een trapsgewijze invoering vanaf de aanvang van het boekjaar 2024.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

 • 1 januari 2024: NFRD-plichtige ondernemingen, zijnde de beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers (rapportage in 2025 over gegevens van 2024);
 • 1 januari 2025: grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025);
 • 1 januari 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026).

Let op! Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging, adviseren wij om tijdig, al in 2022, te starten met het maken van een beleid, het starten met het meten en sturen op ESG-indicatoren en het opstellen van rapportages. Zo ben je op tijd klaar voor de CSRD en pluk je daarmee direct de voordelen van verduurzaming.

Wat kan je nu al doen als grote of mkb-onderneming?

De ervaring leert dat er minimaal twee verslaggevingsjaren nodig zijn om een nieuwe rapportage op kwalitatief goed niveau op te stellen. Ook het opstellen en implementeren van duurzaamheidsbeleid kost tijd en gaat vooraf aan het rapporteren. Het volgende stappenplan kan hierbij helpen:

 1. Bepaal met een multidisciplinair team de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen voor de organisatie.
 2. Bespreek met de belangrijkste stakeholders deze onderwerpen en wat de wensen zijn van partners in jouw waardeketen.
 3. Aan de hand van de uitkomsten van stap 1 en 2, stel je een duurzaamheidbeleid op en bepaal je waarover je gaat rapporteren om te voldoen aan de CSRD-vereisten.
 4. Inventariseer welke duurzaamheidsinformatie reeds beschikbaar is binnen de organisatie en wat aanvullend nodig is om over de ontbrekende elementen te rapporteren.
 5. Stel vast hoe de organisatie gaat rapporteren over duurzaamheid en hoe de gegevens worden verzameld.
 6. Betrek de accountant tijdig als de organisatie onder de rapportageverplichting van de CSRD valt.

Heb jij vragen over de duurzaamheidsrapportage CSRD? Neem dan gerust contact op.