Derogatie: nieuwe eisen voor alle bedrijven

Door de nieuwe derogatie worden alle bedrijven, ook akkerbouwbedrijven, geconfronteerd met nieuwe eisen. Zo worden de verplichte teeltvrije zones breder. Ook worden de gebruiksnormen in bepaalde gebieden fors verlaagd. Daarnaast lijkt een verplichting te komen voor het opstellen van een bemestingsplan voor alle bedrijven.

Niet alleen voor de­ro­ga­tie­be­drij­ven

De nieuwe derogatie is behoorlijk ingrijpend. Niet alleen voor derogatiebedrijven. Ook niet-derogatiebedrijven, alle bedrijven met grond, krijgen met nieuwe eisen te maken.

Bredere teeltvrije zones

De verplichte teeltvrije zone, zoals in het 7e Actieprogramma opgenomen, is vergroot. Door de verbreding mag wel vaker gerekend worden met een smallere zone. Vanaf 2023 gelden de volgende hoofdregels:

  • 5 meter langs ecologisch kwetsbare sloten en ‘Kaderrichtlijn Water lichamen’.
  • 3 meter langs andere sloten.
  • 1 meter langs droge sloten (tussen 1 april en 1 oktober geen water).

De sloten/waterlopen waar een zone geldt van 5 meter moeten nog worden aangewezen. Langs verreweg de meeste sloten geldt de standaardbreedte van 3 meter. Je mag echter een smallere zone aanhouden indien de totale teeltvrije zone meer dan 4% van de oppervlakte van uw perceel bedraagt. Dit zal voor best veel percelen het geval zijn.

Lagere gebruiksnormen

Geld op jouw percelen de laagste derogatienorm? Op deze percelen worden de gebruiksnormen, uiterlijk vanaf 1 januari 2025, met 20% verlaagd. Dit geldt ook voor niet-derogatie percelen in de gebieden met de laagste norm.

In de derogatiebeschikking staat genoemd dat alle bedrijven een bemestingsplan moeten opstellen. Of dit ook daadwerkelijk wordt ingevoerd en welke voorwaarden hieraan gesteld worden, is nog niet bekend.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro