Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Koos u ervoor om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? Deze afkoop is belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog deze korting is hangt af van het afkoopmoment.

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Koos u ervoor om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? Dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog deze korting is, hangt af van het afkoopmoment.

Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt, maar schuldig blijft? Uit antwoorden van de Belastingdienst blijkt dat deze schuldigerkenning geen effect heeft op het te betalen belastingbedrag bij afkoop.

Afkoop met belastingkorting

Nu het niet langer is toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen, heeft u de mogelijkheid om u in eigen beheer opgebouwde pensioen in 2017, 2018 of 2019 tegen de fiscale waarde af te kopen. Deze afkoop is belast, maar u krijgt wel een belastingkorting.

In 2017 is dit 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%.

De bv moet over het afkoopbedrag (afkoopwaarde min de belastingkorting) loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Dit afkoopbedrag kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bovendien moet uw bv de netto afkoopsom aan u uitbetalen.

Schuldigerkenning

Stel dat de bv niet voldoende financiële middelen heeft en daarom deze afkoopsom aan u schuldig blijft, dan krijgt u een vordering op uw bv. Gezien de financiële situatie is deze vordering lager dan de nominale waarde van de netto afkoopsom.

Dat roept de vraag op of voor de berekening van de verschuldigde loonheffing bij afkoop mag worden uitgegaan van deze lagere waarde. Het antwoord hierop is nee. De lagere waarde is niet van invloed op de verschuldigde belasting. Er moet gewoon loonheffing worden ingehouden en afgedragen over de afkoopwaarde van de pensioenaanspraak min de belastingkorting, ongeacht de beperkte financiële middelen van de bv.