Meer sub­si­die be­schik­baar voor ver­duur­za­ming door vracht­wa­gen­hef­fing

Het demissionaire kabinet heeft haar plannen bekendgemaakt voor de verduurzaming van de transportsector op basis van de opbrengst van de vrachtwagenheffing.

Ver­duur­za­ming en In­no­va­tie Ver­voers­sec­tor

Het concept-meerjarenprogramma Verduurzaming en Innovatie Vervoerssector 2026-2030 voor de terugsluis van de vrachtwagenheffing laat zien dat er subsidiegeld beschikbaar komt. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s, het aanleggen van laadinfrastructuur, de bouw van waterstoftankstations met waterstofvrachtwagens en voor het verbeteren van de efficiëntie in ketenlogistiek.

De invoering van de vrachtwagenheffing is uitgesteld tot 2026 omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die tijd nodig heeft om de juiste voorbereidingen te treffen. evofenedex, TLN en VERN hebben steeds benadrukt dat de sector niet tot 2026 kan wachten. Het concept-meerjarenprogramma houdt rekening met een voorfinanciering op de terugsluis.

Voor de jaren 2024 en 2025 zou dat gaan om respectievelijk 70 en 100 miljoen euro. Die bedragen worden in de latere jaren terugbetaald uit de inkomsten van de vrachtwagenheffing. Tijdens de presentatie van de begroting op Prinsjesdag zal duidelijk worden of de voorgenomen voorfinanciering voor 2024 en 2025 werkelijkheid wordt.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Voorfinanciering noodzakelijk

Het concept-meerjarenprogramma is een voorstel van het demissionaire kabinet dat in nauwe samenwerking met evofenedex, TLN en VERN tot stand is gekomen. De sectororganisaties zijn blij dat de plannen nu gepubliceerd zijn en hopen dat de voorstellen later dit jaar vastgesteld worden.

De sectororganisaties zijn ook verheugd met de voorgenomen voorfinanciering, hoewel het beschikbare budget ook in de komende jaren niet toereikend zal zijn voor de plannen van ondernemers voor de inzet van zero-emissie trucks. Het concept-meerjarenprogramma is van cruciaal belang voor het slagen van de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering in transport en logistiek. Het helpt bedrijven vooral bij de hoge aanschafkosten van zero-emissie vrachtauto’s.

Perspectief bieden

Het concept-meerjarenprogramma biedt geen oplossing voor ondernemers die voorlopig niet kunnen beschikken over de vereiste netaansluiting voor het opladen van elektrische vrachtauto’s. De sectororganisaties benadrukken dat er snel perspectief geboden moet worden aan bedrijven die actief zijn in stadslogistiek.

Zij kunnen ter voorbereiding op de zero-emissiezones vanaf nu alleen nog elektrische vrachtauto’s aanschaffen. Die moeten dus ook in gebieden met congestie op het elektriciteitsnet probleemloos opgeladen kunnen worden.

Consultatie van start

Het ministerie stelt per direct een consultatie open voor het concept-meerjarenprogramma voor de terugsluis van de vrachtwagenheffing. Ondernemers kunnen de plannen online inzien en deze tot 4 september desgewenst van commentaar voorzien.

Heb je vragen over verduurzaming van jouw onderneming of wil je samen sparren over de mogelijkheden voor aanschaffen van zero-emissie vrachtauto's? Neem gerust contact op.

Bron: evofenedex