Ge­ërf­de schul­den niet van in­vloed op ma­xi­mum ex­ces­sief le­nen

Ontvang je aandelen in een bv met schulden en heb je een aanmerkelijk belang in die bv? Bij schulden boven €700.000 betaal je extra belasting in box 2. We nemen je mee.

Aandelen erven in een bv

Erf jij aandelen in een bv? Bevat deze erfenis ook schulden? Heb jij in de betreffende bv een aanmerkelijk belang? En bedragen door de erfenis de schulden bij de bv meer dan € 700.000? Dan volgt over het meerdere gewoon belastingheffing in box 2.

Let op! Dat de schulden geheel of deels voortkomen uit een erfenis, heeft dus geen invloed op het maximum volgens de Wet excessief lenen bij de eigen bv!

Geert-Jan Halsema
Geert-Jan Halsema Senior belastingadviseur

Wet excessief lenen

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is sinds 1 januari 2023 van kracht. De wet komt er in het kort op neer dat een houder van een aanmerkelijk belang niet meer dan € 700.000 aan leningen bij zijn eigen vennootschap mag bezitten. Liggen de schulden boven dit bedrag, dan moet over het meerdere met de fiscus worden afgerekend in box 2 tegen 26,9% (2023).

Let op! In het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verder verlaging naar € 500.000 in 2024. Het eerste peilmoment daarvoor is 31 december 2024. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Oorzaak overschrijding niet van belang

Uit bovenstaande casus over een erfenis volgt dat de oorzaak van de overschrijding van het maximum niet van belang is. Wettelijk is er alleen een uitzondering gemaakt voor hypothecaire schulden inzake een eigen woning die in box 1 valt. Deze schulden zijn niet van invloed op het maximum van € 700.000.

Wetgever wilde geen uitzondering

Bij de totstandkoming van de Wet excessief lenen heeft de wetgever voor bovengenoemde situatie uitdrukkelijk geen uitzondering op willen nemen. Volgens de wetgever bevatten de huidige wettelijke voorschriften voldoende mogelijkheden om aan eventuele problemen tegemoet te komen. Zo kan onder andere de te betalen belasting bij aflossing van de schulden weer via verrekening worden teruggekregen.

Heb je vragen over de Wet excessief lenen? Neem gerust contact op.

Opletten bij lenen van de eigen BV

Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Deze wet regelt dat de dga die meer dan € 700.000 leent bij de eigen bv, hierover belasting betaalt.

Lees meer