Ne­der­land­se ex­por­teurs ver­wach­ten dit jaar slechts 3 pro­cent om­zet­stij­ging

Nederlandse exporteurs verwachten dat hun omzet in 2023 met slechts 3 procent gaat stijgen en geven het vertrouwen in het economische klimaat een 6,1. Lees meer over de Trends in Export.

Ver­wach­ting­en over groei ex­port­om­zet in af­ge­lo­pen 10 jaar niet zo laag

Jaarlijkse onderzoekt Atradius en evofenedex de trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export. De verwachtingen van de Nederlandse exporteurs dat hun omzet dit jaar met slechts 3 procent gaat stijgen, zijn de laagste in de afgelopen 10 jaar.

In 2022 zagen zij hun omzet met 6 procent stijgen, minder dan de 8 procent die een jaar daarvoor werd verwacht. Met een 6,1 als rapportcijfer geven de exporteurs het vertrouwen in het economische klimaat een magere voldoende, en bevindt hun sentiment zich op een vergelijkbaar niveau als vlak na de financiële crisis in 2012.

Het vertrouwen staat vooral onder druk door de hoge energieprijzen. Maar liefst 55 procent van de exporteurs beschouwt die dan ook als de grootste bedreiging voor het realiseren van hun doelstellingen. Ook hebben geopolitieke spanningen een negatieve impact op de groeivooruitzichten van exporterende bedrijven.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Minder verstoringen in toeleveringsketens

Voor ruim de helft van de Nederlandse exporteurs geldt dat ze over 2023 niet positief zijn gestemd; zo verwacht maar liefst 57 procent dat hun omzet gelijk zal blijven of dalen.

“Ondanks de moeilijke omstandigheden zien we dat exporteurs in 2022 nog redelijk goed hebben gepresteerd, maar we moeten ook vaststellen dat dit achterblijft bij de verwachtingen. Zo staat het vertrouwen onder grote druk door de inflatie, kostenstijgingen, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd zien we dat na een aantal moeilijke jaren de verstoringen in de toeleveringsketens afnemen; in sommige gevallen is dit zelfs omgeslagen in te hoge voorraden”, vertelt Bart Jan Koopman, algemeen directeur evofenedex.

“Hoewel Europa door ruim driekwart van de bedrijven nog altijd als belangrijkste afzetmarkt wordt beschouwd, zeggen ruim vier op de tien exporteurs te verwachten dat de rol van de Europese Unie (EU) als handelsblok op het wereldtoneel zwakker wordt. Bedrijven doen er dan ook goed aan hun afzetmarkten en toeleveringsketens te diversifiëren.”

Meer autonomie voor EU

Duitsland (72 procent) wordt net als in voorgaande jaren het vaakst genoemd als exportbestemming, gevolgd door België (55 procent) en Frankrijk (51 procent). Hoewel exporteurs de EU nog steeds als meest kansrijke regio beschouwen, hebben de steeds grotere dominantie van China en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de Verenigde Staten (VS) en Europa in een andere positie gebracht.

“Ruim de helft van de exporteurs zijn er volgens het onderzoek dan ook voorstander van dat de Europese Unie in haar economische beleid meer autonomie nastreeft om te voorkomen dat zij te afhankelijk wordt van andere landen”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius.

VS bovenaan top 10 verwachte omzetstijgers

De VS voeren in 2023 wederom de ranglijst aan met exportlanden waar het vaakst een omzetstijging wordt verwacht. Bijna 6 op de 10 (59 procent) bedrijven die naar de VS exporteren, verwachten een omzetstijging te realiseren. Oostenrijk en Hongarije voeren de lijst van verwachte omzetdalers aan.

Export naar Rusland gestaakt

Ruim een kwart van de exporterende bedrijven geeft aan zich in 2022 uit een of meerdere markten te hebben teruggetrokken, wat een forse stijging is ten opzichte van 2021 (9 procent), 2020 (7 procent) en 2019 (12 procent). Bij 9 op de 10 bedrijven die zich uit een of meerdere markten hebben teruggetrokken, staat Rusland bovenaan. Dat komt overeen met bijna een kwart van de Nederlandse exporterende bedrijven. 

Strikter met betalingscondities

71 procent van de exporteurs geeft aan in 2022 de kredietwaardigheid van afnemers gecontroleerd te hebben. Hierbij blijven kredietverzekeraars de belangrijkste informatiebron. Landen waar sprake is van de grootste betalingsproblemen zijn Italië - waar 11 procent van de exporteurs problemen ervaart - Frankrijk (8 procent), België (8 procent), het Verenigd Koninkrijk (7 procent) en Duitsland (5 procent).

Kaars Sijpesteijn: “In deze onzekere tijden biedt een goede screening van internationale afnemers houvast, doordat bedrijven een goede inschatting kunnen maken van mogelijke risico’s. Dit geldt zowel voor bekende als nieuwe afzetmarkten. Nederlandse exporteurs doen er goed aan hun risicomanagement te versterken en hun blootstelling aan kwetsbare markten nog eens goed door te lichten.”

Meer lezen? Alle uitkomsten vind je in het onderzoek Trends in Export 2023.

Heb je vragen over de verwachtingen in de Transportbranche of wil je eens sparren over kansen en mogelijkheden in je organisatie? Neem gerust contact op.

Bron: evofenedex

Transport

Heb je vragen over de aanschaf en financiering van materieel, subsidies, calculaties, inzet van chauffeurs of strategische keuzes? Wij denken met je mee!

Lees meer