Directeur Roland Ogink blikt terug op 2019

We kunnen inmiddels spreken van een traditie. We presenteren alweer ons vierde kwaliteitsverslag. 2019 was een mooi jaar. Onze investeringen in een eigen controlestandaard, data-analyse en uniformiteit in werken, betaalden zich uit ...

Directeur Roland Ogink blikt terug op 2019

We kunnen inmiddels spreken van een traditie...

Het zijn onwerkelijke tijden. Het coronavirus heeft ons allen in de greep. Desondanks blikken wij graag positief terug op 2019 en presenteren wij ons vierde kwaliteitsverslag. Ieder jaar breiden we in omvang uit. Dit jaar gaan we naast de controle- en samenstelpraktijk ook in op onze fiscale- en personeelspraktijk.

Controlepraktijk

Voor het vak van accountant heb ik van jongs af aan bewust gekozen. De afgelopen jaren is er veel kritiek op het vak en dit trek ik me aan, want dit heeft veel impact nu- en op de toekomst van het vak. Vandaar dat ik sinds 2015 betrokken ben in de sector voor de belangen van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Ik ben het eens met de Commissie Toekomst Accountancysector, die in haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’ stelt dat vertrouwen in wettelijke controles en verdere kwaliteitsverbetering belangrijk is in de gehele sector. De toonzetting van dit rapport leest zuiver en afgewogen. Gezamenlijk met de bevindingen van de Monitoring Commissie Accountancy, kunnen we nu concreter met de volgende stappen bezig.

Voor onze organisatie blijft het niet alleen bij de wettelijke controles; volgens ons is het van toepassing op alle werkzaamheden die door accountants(organisaties) worden uitgevoerd. Dit benadrukte ik ook tijdens de rondetafelbijeenkomst met het Ministerie van Financiën. We zijn positief over de door het kabinet voorgestelde maatregelen, die ook op onze organisatie impact hebben.

Trots!

Alle dossiers kregen een voldoende

Met alle rapporten over kwaliteit is het bijna niet realistisch, maar onze externe reviewers hebben op een selectie van 13 controledossiers alleen maar voldoendes gegeven. Een resultaat waar we trots op zijn! Daar hebben we de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt. We hebben veel stappen gezet en toegelicht in de afgelopen kwaliteitsverslagen.

We hebben onze data-analysemodellen uitgerold in de samenstelpraktijk, met als mooi sluitstuk de visuele jaarrekening!  

Onze investeringen in een eigen de Jong & Laan controlestandaard, data-analyse en uniformiteit in werken, betalen zich nu uit. De controlepraktijk is stabiel, maar uiteraard niet statisch. We blijven doorontwikkelen, zien groei in het aantal personeelsleden en er liggen volop commerciële kansen.

Al accepteren we, vanuit kwaliteitsoogpunt en het belang van onze medewerkers, zeker niet alle opdrachten die zich voordoen. De werkdruk in onze controlepraktijk is wat hoger dan in onze andere praktijken, maar het aantal overuren is nog steeds acceptabel.

Samenstelpraktijk

Het jaar 2019 was intensief voor onze samenstelpraktijk. Deze praktijk kon een kwaliteitsimpuls gebruiken, wat werd bevestigd door de SRA review in januari 2019. Sinds medio 2018 hebben wij daarom met het project ‘Samenstellen 2.0’ stappen gezet voor verdere kwaliteitsborging.

Samenstellen 2.0 werd in oktober 2019 beleid. Dit betekent concreet dat elk samensteldossier o.a. voorzien moet zijn van een ‘bedrijfsbeschrijving’ en een ‘inventarisatie integriteitsrisico’s’ die via multidisciplinaire samenwerking tot stand komt.

We hebben het samenstelproces in beeld gebracht via een wegenkaart, voorzien van beleid en instructies op alle te nemen stappen. Verder hebben we onze data-analysemodellen uitgerold in de samenstelpraktijk, met als mooi sluitstuk de visuele jaarrekening!  

Het veranderproces zal komend jaar een vervolg krijgen. Ook al is het niet altijd makkelijk om 65 MKB-accountants en hun teams mee te krijgen in deze ontwikkeling. De eerste uitkomsten zijn goed en de review door SRA in januari 2020 over de boekjaren 2018 en 2019 veel positiever dan een jaar eerder. Dit schept vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

Kwaliteit en integriteit

Wwft team de Jong & Laan

Kwaliteit en integriteit hebben volop onze aandacht. We hadden het niet pakkender kunnen verwoorden dan in de video met de internationale wielerploeg Team Sunweb. Hun motto sluit naadloos aan bij onze werkwijze: Keep challenging, de sport verbeteren door samenwerking en innovatie én met het belang van een ‘schone’ sport als belangrijkste peiler.

Onze focus op integriteit is terug te zien in bijvoorbeeld de enorme toename in het aantal Wwft meldingen ten opzichte van voorgaande jaren. Door de inzet van data-analyse in onze gehele accountancypraktijk zien we in één oogopslag of er bijvoorbeeld door een klant gesleept is met btw. We zien meer en gaan het kritische gesprek aan, zoals onze klant en de maatschappij mag verwachten van onze dienstverlening.

Cultuur

Verandering is in 2019 een centraal thema voor ons geweest. Naast de verandering in de samenstelpraktijk was er een bestuurswisseling. Een feestelijk afscheid van bestuurders Johan Evers en Arnold van Leeuwen en de introductie van de twee nieuwe bestuurders, Marco Lokhorst en Horst in ’t Veld.

Beiden komen vanuit onze eigen organisatie. Dat is een bewuste keuze. Ze kennen de markt, hebben draagvlak en zijn cultuurdragers. Door onze verschillende achtergronden vormen we met z’n drieën een krachtig directieteam voor de toekomst.

We blijven doorontwikkelen en deze ontwikkelingen raken al onze medewerkers. Dit sluit aan bij onze nieuwjaarsboodschap, waarin ik benoemde aan alle collega's: durf je uit spreken, kom voor jezelf op, toon je karakter aan de klant! Zo houden we ons beroep maatschappelijk relevant, boeiend en toekomstproof. Daar dragen we bij de Jong & Laan graag gezamenlijk aan bij!

Roland Ogink, directeur

Het kwaliteitsverslag over 2019: wat te verwachten?

Het kwaliteitsverslag over 2019: wat te verwachten?