Kwaliteit & Leren

De drive naar kwaliteit zit in alles wat we doen. In onze werkprocessen, persoonlijke ontwikkeling of het innoveren van systemen.

Onze maatschappelijke rol wordt steeds groter

Wat is er nodig om als organisatie die extra stap te zetten en aan te sluiten bij de maatschappelijke behoefte en hoe verwerk je dat vervolgens in het dagelijkse werk van collega’s? Natuurlijk met het belang van de klant en maatschappij als belangrijkste uitgangspunt.

Consultaties controlepraktijk

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

Consultaties bij Kwaliteit & vaktechniek. Hieronder tref je de cijfers over de controlepraktijk. 

2021: Totaal 256

2020: Totaal 355

MKB-praktijk

Onze kwaliteitsmanagers accepteren nieuwe opdrachten voordat een accountant, belastingadviseur of personeelsadviseur aan de slag mag. Ook moeten, net als in de controlepraktijk, bepaalde vraagstukken bij de kwaliteitsmanagers geconsulteerd worden. Er vindt niet standaard meer een consultatie plaats wanneer een onderneming zakendoet in een risicoland.

Nieuwe opdrachtaan­meldingen

2021

0
opdrachtaan­meldingen

2020

0
opdrachtaan­meldingen

Consultaties MKB-praktijk

2021: totaal 438

2020: totaal 755

Consultaties

2021

0
verplichte consultaties

2021

0
onverplichte consultaties

2020

0
verplichte consultaties

2020

0
onverplichte consultaties

Integriteitsbeleid

De Jong & Laan heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen genomen op het gebied van het thema integriteit, zoals onze aanpak bij klanten met een connectie met een hoog-risicoland. Bekijk hieronder de cijfers over ons integriteitsbeleid.

2021

0
af te wegen risico's

2021

0
onaanvaardbare risico's

Consultaties worden behandeld door de afdeling Kwaliteit & vaktechniek. Compliance heeft een toezichthoudende rol. Af te wegen risico’s bij onze dienstverlening betroffen onder andere slechte reputatie, connectie met een risicoland en activiteiten in een risicobranche. Onaanvaardbare risico's bij onze dienstverlening betreffen onder andere een onduidelijke eigendomsstructuur, het betalen van steekpenningen en uitoefenen van activiteiten in uitgesloten branches (casino's, escortbureaus etc.).


Proces opdrachtacceptatie / -continuatie

2021

0
past niet binnen beleid organisatie

Wwft

Ons werk gaat verder dan advisering, administraties verwerken en het controleren van de financiële cijfers. Op het moment dat wij ongebruikelijke transacties constateren bij onze klant, zijn wij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht deze te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). De FIU analyseert deze meldingen om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

2021

0
meldingen

2020

0
meldingen

Consultaties

2021

0
consultaties m.b.t. integriteit

Waarvan

0
in de controlepraktijk

Dit betroffen voornamelijk connecties met een risicoland en activiteiten in een risicobranche.

 


Controlestandaard fraude

2021

0
vastgestelde thema's

2021

0
red flags

De red flags betreffen onder andere grote hoeveelheden contant geld of zakendoen met ambtenaren.

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding om kwaliteitsmaatregelen in te stellen, dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe beoordelaars.

2021

0
aantal verklaringen

2020

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles
 
0
aantal groepscontroles

IKC's

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten. Voor boekjaar 2021 voeren we geen IKC’s uit, maar zetten we dossiermentoring in door een externe partij.

2021

0
aantal verklaringen

2020

0
aantal verklaringen

 
0
aantal groepscontroles
 
0
aantal groepscontroles

Dossierreviews

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers. Een dossierreview wordt uitgevoerd op één dossier van iedere externe accountant.

2021

2020

Helaas hebben we het optimale resultaat van nul onvoldoendes in 2021 niet gehaald. Doordat de betreffende accountant inmiddels heeft gekozen voor een ander carrièrepad is de oorzaakanalyse achterwege gebleven. De focus blijft gericht op kwaliteit en met als doel een resultaat van 0 onvoldoendes in 2022.

 

Beoordeling self-assessment kwaliteits­beheersing

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. 

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel, moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM. In 2021 deden zich 2 incidenten voor die zijn gemeld bij de AFM.

Bewust bezig met informatiebeveiliging

Zorgvuldig omgaan met gegevens, zeker als die gegevens van klanten zijn, is een absoluut vereiste voor de Jong & Laan. Lees hoe wij inzetten op informatiebeveiliging.

Schendingen

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Controlepraktijk

2021: Totaal 11

2020: Totaal 16

Belastingadviespraktijk

2021: Totaal 1

2020: Totaal 8

Samenstelpraktijk

2021: Totaal 24

2020: Totaal 35

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2021 is een tuchtklacht tegen één van onze accountants aangespannen. Na minnelijk overleg is deze tuchtklacht door de klager ingetrokken.

Overige klachten en claims

Op dit moment lopen er in onze praktijk minder dan 10 klachten en claims. Naar verwachting zullen deze niet leiden tot financiële gevolgen of gevolgen voor onze accountants, belasting- of overige adviseurs.