Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering. Waar moet u op letten?

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen

In bepaalde situaties hoeft u bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken aanhouden, maar kunt u een vervroegde IVA-uitkering aanvragen.

Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. We zetten de voorwaarden hieronder voor u op een rij!

Voorwaarden

  • Er moet sprake zijn van een medisch stabiele of verslechterde arbeidsongeschiktheidssituatie (onomkeerbare situatie).
  • De aanvraag moet worden ingediend door de werknemer. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van de bedrijfsarts (gebaseerd op de verklaring van de behandelend medisch specialist).
  • De flexibele keuring kan niet eerder worden aangevraagd dan drie weken en niet later dan 68 weken na de eerste ziektedag.
  • De uitkering kan dan tien weken na de aanvraag ingaan.
  • De IVA-uitkering wordt niet eerder toegekend dan tien weken na de aanvraag door de werknemer.
  • Er kan maar één keer een flexibele keuring worden aangevraagd. Dit om UWV niet onnodig te belasten.

Het UWV dient bij een vervroegde IVA-aanvraag slechts te beoordelen of sprake is van een medisch stabiele of verslechterende medische situatie. Is herstel mogelijk, dan kan geen sprake zijn van een toekenning van een verkorte wachttijd.

75% van het laatstverdiende loon

Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, krijgt de werknemer recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit kan de werkgever in mindering brengen op zijn loondoorbetalingsplicht. De werknemer hoeft dan verder niet te re-integreren.

Geen compensatie UWV bij voortijdig einde dienstverband

Er zijn werkgevers die het dienstverband beëindigen. Dit is echter niet aan te raden:

  • Het opzegverbod tijdens ziekte geldt nog.
  • De werkgever kan alleen in aanmerking komen voor een compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid, als het opzegverbod van twee jaar is verstreken.
  • Voor een werknemer is het dienstverband belangrijk, omdat hij vaak nog recht heeft op een aanvulling van zijn IVA-uitkering en op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw.
Aanbevolen!

Loon doorbetalen bij ziekte, ja of nee?

Een werknemer belt om zich ziek te melden. Betaalt u tijdens de ziekte zijn loon door, of niet? Het juist toepassen van de regels voor loon tijdens ziekte, is zo makkelijk nog niet. Lees hoe het zit!

Door Juliëtte Röben
Lees blog