Wijzigingen vennootschapsbelasting uit Belastingplan 2020

In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd.

Wijzigingen vennootschapsbelasting uit Belastingplan 2020

In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd.

Betalingskorting vennootschapsbelasting vervalt

Ondernemers die de vennootschapsbelasting in één keer vooruitbetalen, krijgen nu 4% korting op de helft van de te betalen aanslag, rekening houdend met de periode waarin betaald moet worden. Deze betalingskorting vervalt met ingang van 2021.

Belastingrente

Vanaf 2020 brengt de Belastingdienst bij een aangifte vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening als de aangifte (juist en volledig) is ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de aanslag zonder correcties op de aangifte is opgelegd.

Tip!

Moet u vennootschapsbelasting betalen en krijgt u uitstel tot na 1 juni (boekjaar is kalenderjaar) van het daaropvolgende jaar de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen? Vraag dan zo spoedig mogelijk na afloop van het desbetreffende boekjaar een voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u (zo veel mogelijk) belastingrente.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 8%.

Aanpassing onderwijsvrijstelling

De onderwijsvrijstelling is een subjectieve vrijstelling voor instanties die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bekostigd onderwijs geven. Er is sprake van bekostigd onderwijs als het onderwijs hoofdzakelijk (70%) wordt betaald met publieke middelen of uit een of meer van de bijdragen die zijn opgesomd in de onderwijsvrijstelling (zoals wettelijk collegegeld of wettelijke lesgelden).

Voortaan worden de verplichte ouderbijdragen (voor toelating tot een internationale afdeling van een bekostigde school) alsnog toegevoegd aan de lijst van financieringsmiddelen die meetellen voor de 70%-bekostigingseis van de onderwijsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Hierdoor komen basis- en middelbare scholen die bekostigd internationaal onderwijs geven in aanmerking voor de vrijstelling van vennootschapsbelasting.

Terug naar overzicht