Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Het kabinet trekt € 75 miljoen uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Lees verder...

Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Vanaf 2019 krijgt u in sommige situaties te maken met een aangepaste stikstofgebruiksnorm. De norm voor groenbemesters wordt op zand- en lössgrond in veel situaties gehalveerd. De graszaadstoppel mag onder voorwaarden meetellen als groenbemester. De normen van sommige ‘equivalente maatregelen’ zijn verlaagd. De norm voor graszaad (veldbeemd) op kleigrond gaat omhoog.

50% verlaging norm groenbemester

Vanaf 2019 mag u, voor groenbemesters geteeld op zand- en losgrond, in veel gevallen maar 50% van de stikstofgebruiksnorm toepassen.

De halvering is niet van toepassing wanneer u de groenbemester inzaait na de teelt van: graan (m.u.v. mais), koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas. Voor een groenbemester na mais mag u, volgens de reeds bestaande regel, sowieso geen stikstofgebruiksnorm toepassen.

Graszaadstoppel als groenbemester

Vanaf 2019 mag u de graszaadstoppel onder voorwaarden, in het jaar van oogst, meetellen als groenbemester. Het gaat hierbij om de graszaadstoppel die u niet meer voor de oogst van graszaad gaat gebruiken en die u vernietigt in het najaar of het volgende (vroege) voorjaar. De stikstofgebruiksnorm is op klei- en veengrond 60 kg/ha en op alle zand- en lössgronden 50 kg/ha.

50% korting en teeltperiode?

Waarschijnlijk wordt op zand- en lössgrond de hierboven beschreven halvering ook toegepast. Naar verwachting moet u de graszaadstoppel op kleigrond minimaal 8 weken telen en zal u op de andere grondsoorten de graszaadstoppel minimaal t/m 1 december moeten laten staan. Over beide zaken moet RVO nog duidelijkheid geven.

Equivalente maatregelen

Alle stikstofgebruiksnormen van de zogenaamde ‘equivalente maatregel stikstofdifferentiatie gewasopbrengst’ zijn verlaagd.

U kunt de aangepast normen vinden in tabel 13 van de ‘Tabellenbrochure’ die op de site van RVO staat. RVO moet deze tabel echter nog aanpassen.

Stikstofgebruiksnorm graszaad op klei

Vanaf 2019 mag u bij de teelt van graszaad van het ras veldbeemd op kleigrond 130 kg stikstof per ha gebruiken. De stikstofgebruiksnorm is daarmee met 20 kg/ha verhoogd

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met mij op.