Wijzigingen tarieven uit Belastingplan 2020

In de Prinsjesdagstukken wordt er een hoop heen en weer geschoven met tarieven in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Met welke wijzigingen moet u per 2020 rekening houden?

Wijzigingen tarieven uit Belastingplan 2020

In de Prinsjesdagstukken wordt er een hoop heen en weer geschoven met tarieven in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Met welke wijzigingen moet u per 2020 rekening houden?

Tweeschijvenstelsel box 1 al in 2020

De invoering van een tweeschijvenstelsel zou pas in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Vanaf volgend jaar gelden dus nog slechts twee belastingtarieven. Het kabinet heeft in 2018 de lijnen uitgezet van deze zogenoemde ‘vlaktax’, die nu dus versneld wordt ingevoerd.

Nieuwe tarieven box 1 inkomstenbelasting

In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze gelden vanaf 2020 voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2020

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2020 (%)

1e schijf

-

68.507

37,35

2e schijf

68.507

-

49,50

 

En dit is het doel voor 2021:

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2021

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2021 (%)

1e schijf

-

68.507

37,10

2e schijf

68.507

-

49,50

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Met ingang van 2020 wordt het vertrekpunt van de algemene heffingskorting verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting voor werkenden die tussen de circa € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen, omhoog.

Heffingskortingen

2019 (€)

2020(€)

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

2.477

2.711

Arbeidskorting (maximaal)

3.399

3.819

Jonggehandicaptenkorting

737

749

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

2.835

2.881

Ouderenkorting (maximaal)

1.596

1.622

Alleenstaandeouderkorting

429

436

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 25%. Het tarief wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Dit was al besloten in het belastingplan 2019.

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé. Deze tariefsverhoging ziet ook op reeds bestaande winstreserves die in het verleden zijn ontstaan in de bv.

 

Tip!

Door de verhoging van het tarief kan het voordeliger zijn om in 2019 nog een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter verlaging van schulden aan de bv.

Aanpassing forfaitair rendement box 3 voor 2020

De belastingheffing in box 3 wijzigt in 2020 nagenoeg niet. Het tarief blijft 30%, alleen het heffingsvrij vermogen wordt in 2020 € 30.846 in plaats van € 30.360 (in 2019). Ook de systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire rendement is ongewijzigd. Wel zal het percentage in 2020 lager zijn dan in 2019, want voor 2020 is het gemiddelde spaarrendement over de periode juli 2018 tot en met juni 2019 bepalend. In die periode was de rente lager dan in de periode daarvoor. 

Voorstellen aanpassing forfaitair rendement box 3 vanaf 2022

In een brief aan de Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven de bepaling van het rendement van box 3 aan te willen passen per 1 januari 2022. Vanaf 2022 zal eerst naar de samenstelling van het vermogen worden gekeken. In het voorstel wordt uitgegaan van het fictieve inkomen op vermogen. Spaargeld heeft een verondersteld rendement van 0,09% en beleggingen (zijn alle overige bezittingen) een fictief rendement van 5,33%. Schulden verminderen het fictieve inkomen met 3,03%. Hierbij is uitgegaan van de rendementen zoals die zouden gelden voor 2020.

Bij minder dan circa € 30.000 aan bezittingen (per partner) is geen belasting in box 3 verschuldigd. Zijn de bezittingen meer dan circa € 30.000, dan geldt een heffingsvrij inkomen van € 400 (per partner). Het heffingsvrij vermogen (tot circa € 30.000) komt te vervallen.

Volgens voorlopige berekeningen betekent dit dat degenen die tot ongeveer € 440.000 aan spaargeld hebben, geen belasting over hun box 3-vermogen betalen. Daarentegen betalen degenen die geheel of grotendeels beleggen, juist meer belasting.

Ook het tarief in box 3 gaat omhoog. Het stijgt met 3%-punten naar 33%, zodat degenen die wel belasting betalen, los van de overige maatregelen, zo’n 10% meer kwijt zijn aan heffing in box 3.

Voorbeeld (zonder partner):

Vermogen

Vermogen

Inkomen

Rendement

Spaargeld

€ 100.000

€ 90

0,09%

Beleggingen

€ 600.000

€ 31.980

5,33%

Schulden

-/- € 300.000

-/- € 9.090

3,03%

Per saldo

€ 400.000

€ 22.980

 

Af: heffingsvrij inkomen

 

-/- €400

 

Belastbaar inkomen in box 3

 

€ 22.580

 

Belastingheffing 33%

 

€ 7.541

 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Om de lasten van de burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Met ingang van 1 januari 2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting:

Vennootschapsbelasting

2019

2020

2021

Winst tot en met € 200.000

19,0%

16,5%

15,0%

Winst boven € 200.000

25,0%

25,0%

21,7%

 

Tariefsverhoging Innovatiebox

De voordelen uit innovatieactiviteiten worden momenteel, onder voorwaarden, belast tegen 7% in de vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021.

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Van innovatief onderzoek is onder andere sprake als een bv speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Wijzigingen in de tarieven inkomsten- en vennootschapsbelasting

Terug naar overzicht