Wijziging innovatiebox: al actie ondernomen?

Sinds 1 januari 2017 zijn de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox aangepast. Wilt u in dit jaar, 2017, en de jaren die volgen gebruikmaken van de innovatiebox? Onderneem dan actie vóór de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting 2017.

Hieronder leest u welke stappen u moet zetten, om belasting te kunnen (blijven) besparen door toepassing van de innovatiebox.

Innovatiebox

De innovatiebox is een belastingfaciliteit waarmee u vennootschapsbelasting kunt besparen. Bij ondernemers die gebruikmaken van de innovatiebox wordt de winst behaald met innovatieve activiteiten lager belast. Over deze winst geldt namelijk een effectief belastingtarief van 5%, in plaats van 20% of 25% (tarieven 2017). Dit kan aanzienlijk voordeel opleveren.

Wijzigingen per 1 januari 2017

De voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox sinds 1 januari 2017 gewijzigd. Wat er voor u verandert is afhankelijk van hoe u kwalificeert voor de innovatiebox. Er wordt sindsdien namelijk onderscheid gemaakt tussen zogeheten grote belastingplichtigen en kleine belastingplichtigen.

Grote belastingplichtigen 

Voor grote belastingplichtigen betekent de wijziging dat zij voor 2017 en de jaren die volgen nieuwe afspraken moeten maken met de Belastingdienst. Om de innovatiebox toe te blijven passen, moet worden voldaan aan verscherpte eisen.

De belangrijkste aanscherping voor grote belastingplichtigen is dat er een dubbele toegangseis geldt:

  1. Ontwikkeling met toepassing van de WBSO-regeling.
  2. Verlening van octrooi, patent, kwekersrecht of ontwikkeling van programmatuur.

Kleine belastingplichtigen

Kleine belastingplichtigen kunnen een beroep doen op het overgangsrecht. De na 2016 doorlopende innovatieboxafspraak met de Belastingdienst kan ongewijzigd worden voortgezet. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2017 moet u hiervoor een verklaring indienen bij de Belastingdienst.

Kleine belastingplichtigen kunnen de innovatiebox dus grotendeels in lijn met de huidige regeling blijven toepassen. De belangrijkste voorwaarde om als kleine belastingplichtige te worden aangemerkt, is dat over een periode van vijf jaar de gemiddelde netto groepsomzet niet meer dan vijftig miljoen euro op jaarbasis bedraagt. 

Tarieven 2017

innovatiebox besparing 2017

Voorgestelde wijziging regeerakkoord

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is nog een wijziging voorgesteld.  Op basis van het regeerakkoord wordt het gunstige tarief waartegen winsten uit innovatieve werkzaamheden worden belast, verhoogd. Het effectieve belastingtarief van de innovatiebox wordt in 2018 verhoogd van 5% naar 7%.

Het voordeel van de innovatiebox wordt hiermee in de toekomst kleiner, te meer omdat de reguliere tarieven voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd vanaf 2019. Het algemene tarief voor de vennootschapsbelasting wordt namelijk stapsgewijs verlaagd van 25% naar uiteindelijk 21% in 2021. Het lage tarief voor het tariefsopstapje (tot € 200.000 winst) wordt ook stapsgewijs verlaagd van 20% naar uiteindelijk 16% in 2021.

Ondernemers verzekerd van voordeel

Onze innovatieboxspecialisten hebben de toepassing van de innovatiebox onder de nieuwe voorwaarden al voor verschillende ondernemers afgestemd met de Belastingdienst. Deze ondernemers zijn verzekerd dat zij in 2017 en toekomstige jaren van het voordeel van de innovatiebox kunnen (blijven) genieten.

Graag helpen wij u ook om te waarborgen dat u in 2017 en de toekomst de innovatiebox kan toepassen.