Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

De ‘Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen’ moet een menselijker systeem mogelijk maken en de rechtsbescherming van burgers vergroten. Lees meer...

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn al veel wijzigingen doorgevoerd, zoals de opkomst van twee staatssecretarissen bij de Belastingdienst en het aannemen van de hardheidsregeling. 

In het Belastingplan 2021 is hier het voorstel voor de ‘Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen’ aan toegevoegd. Deze wet moet op korte termijn een beter en menselijker systeem mogelijk maken en de rechtsbescherming van burgers vergroten.

Hoe komt de wet eruit te zien?

De -meest in het oog springende- maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

  • Het alles-of-niets karakter van de kinderopvangtoeslag is losgelaten. De Belastingdienst stelt het recht op kinderopvangtoeslag vast naar rato van de kosten die u als ouder tijdig heeft betaald aan de kinderopvangorganisatie. Voorheen moest u de volledige toeslag terugbetalen als u niet het volledige bedrag tijdig aan de organisatie had betaald.
  • Onder bijzondere omstandigheden vordert de Belastingdienst een lager bedrag terug dan wettelijk is voorgeschreven. Dit kan enkel als volledig terugvorderen onevenredig is.
  • Partners zijn niet langer toeslagpartners zodra een van de partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
  • Belanghebbenden kunnen hun zienswijze vroeg in het proces kenbaar maken aan de Belastingdienst om bezwaar en beroep achteraf te voorkomen.

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?