Kan ik mijn werknemers onbelast laten fitnessen?

Om mijn werknemers fit te houden wil ik hen graag fitness aanbieden. Kan dit onbelast?

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Fitness op de werkplek

Organiseert u fitness op de werkplek dan geldt hiervoor een nihilwaardering. Dit betekent dat u deze fitness alleen onbelast kunt geven, als u het in natura aanbiedt. Dus niet als vergoeding om te fitnessen.

Fitness buiten de werkplek

Fitness buiten de werkplek is in principe belast voor zover het niet-werkplekgerelateerde fitness betreft. Voor werkplekgerelateerde fitness geldt een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat u deze fitness in natura kunt geven maar ook dat u een vergoeding kunt geven.

Werkplekgerelateerde fitness

Van werkplekgerelateerde fitness is sprake als de fitness een arbovoorziening vormt. Hiervan is sprake als u in uw arbeidsomstandigheden risico's ziet voor uw werknemers en u deze risico's met een gericht fitnessprogramma in uw arboplan wil voorkomen en wegnemen.

Gewone fitness is geen werkplekgerelateerde fitness

Gewone fitness is onvoldoende om als werkplekgerelateerde fitness aan te merken. Uw werknemers moeten een gericht fitnessprogramma volgen dat samenhangt met de bijzondere risico's binnen uw onderneming of de eisen van de functie van uw werknemers.

Fitness deel van arboplan

Overige voorwaarden zijn dat u een arboplan heeft en de fitness in redelijkheid deel uitmaakt van dit plan. Uw werknemers moeten verplicht deelnemen aan het fitnessprogramma en u moet de kosten van de fitness volledig voor uw rekening nemen. De werknemers mogen dus geen eigen bijdrage betalen.

Let op!
Voorwaarde is ook dat u de fitness aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Doet u dit niet, dan is de waarde van de fitness bij uw werknemers individueel belast en dus niet vrijgesteld.

Overig fitness buiten de werkplek

De overige fitness buiten de werkplek kunt u aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De waarde van de fitness is dan belast tegen 80% eindheffing als deze waarde tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Lees ook de blog 'Alles in topvorm', over het niet (voldoende) stimuleren van een gezonde levensstijl van uw werknemers en waarom het belangrijk is hier actie op te ondernemen.