Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken:

  • Als u wilt weten welke informatie het UWV van u verwacht bij een ontslagaanvraag.
  • Als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

De belangrijkste aanpassingen

In beide Uitvoeringsregels Ontslag is opgenomen dat het bij het herplaatsingsvereiste niet meer gaat om de resultaatverplichting van u als werkgever, maar wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van u kan worden gevraagd.

Verder is opgenomen dat de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming niet meer geregeld is in het Burgerlijk Wetboek, maar in de AVG.

En ook:

Bij de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn ook de volgende punten aangepast:

  • De criteria om voor de overbruggingsregeling transitievergoeding in aanmerking te komen, zijn verruimd voor kleine werkgevers. Zo krijgt u als werkgever meer ruimte om ondanks een slechte financiële situatie toch afscheid te nemen van een of meerdere werknemers en een (lagere) transitievergoeding te geven.
  • De bedrijfseconomische reden voor ontslag kan getoetst worden bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming, niet bij het bedrijf als geheel. Dit kan als dat ten goede komt aan een doelmatige bedrijfsvoering en het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft.
  • Met voorbeelden wordt het begrip ‘uitwisselbare functies’ uitgebreider uitgelegd, zodat u het afspiegelingsbeginsel bij (collectief) ontslag beter kunt toepassen. Van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen inhoudt. Daarbij is de functieomschrijving het uitgangspunt. Ook van belang zijn de omstandigheden waaronder de functie in de praktijk wordt ingevuld. De specifieke invulling door een individuele werknemer is niet relevant.
  • Als taken van een functiegroep die is komen te vervallen, terugkomen in een andere functie, dan heeft u als werkgever herplaatsingsplicht. U moet de werknemers wiens functie is vervallen, de nieuwe functie aanbieden. Dat moet u doen aan de werknemers die ‘geschikt’ zijn op basis van de omgekeerde ontslagvolgorde. Ook werknemers die niet ‘geschikt’, maar wel ‘geschikt te maken zijn' door om- of bijscholing komen in aanmerking.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.