Voorwaarden Loonkostenvoordelen

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor hij wordt aangenomen, niet bij deze werkgever in dienst.
 • Hij had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op 1 van de volgende uitkeringen: werkloosheidsuitkering (WW, IOW),  arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil), inkomensondersteuning Wet Wajong, bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ), uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen

Voldoen werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar worden aangevraagd voor deze werknemer.

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor hij wordt aangenomen, niet bij deze werkgever in dienst.
 • Hij voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
 1. Hij had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 2. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
 • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
 • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
 • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 • De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

Voldoen werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar worden aangevraagd voor deze werknemer.

Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor hij wordt aangenomen, niet bij deze werkgever in dienst.
 • In de maand voor hij wordt aangenomen, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
 1. Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 2. Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
 3. Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de ‘Praktijkroute’). In beide gevallen geldt dat u hem op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.
 4. Hij is in het doelgroepregister voor de banenafspraak opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
 5. Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
 6. Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.

Voldoen werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar worden aangevraagd voor deze werknemer.

Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij had, in de maand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.

Voldoen werkgever en werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag het loonkostenvoordeel vanaf het moment van herplaatsing maximaal 1 jaar worden aangevraagd voor deze werknemer.