Verwachte wijzigingen in de Vpb

Op Prinsjesdag worden naar verwachting diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de vennootschaps- en dividendbelasting gepresenteerd. Lees het beknopte overzicht van deze verwachte wijzigingen.

Verwachte wijzigingen in de Vpb

Op Prinsjesdag worden naar verwachting diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de vennootschaps- en dividendbelasting gepresenteerd. 

Vermoedelijk bevat het pakket belastingmaatregelen de volgende wijzigingen voor de vennootschaps- en dividendbelasting:

  • De invoering van de rekening-courantmaatregel.
  • De invoering van een conditionele bronbelasting op rente en royalty’s.
  • Een gewijzigde rol van substance-eisen voor vrijstelling dividendbelasting.
  • Een regeling voor het beperken van belastingrente over vennootschapsbelasting.
  • Een beperking van de liquidatieverliesregeling.

Deze wijzigingen komen hieronder aan de orde.

De invoering van de rekening-courantmaatregel

Onder de huidige wetgeving mag de inspecteur een winstuitdeling bij een dga met een hoge schuld aan zijn bv in aanmerking nemen, als hij eerst aannemelijk maakt dat de dga de schuld nooit zal aflossen.

Als de voorgestelde maatregel wordt aangenomen, zijn dga’s vanaf 1 januari 2022 in principe de klos zodra en voor zover hun schuld aan hun bv meer bedraagt dan € 500.000.

De Belastingdienst merkt dan dit meerdere aan als een fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang. Overigens zal deze maatregel niet gelden voor eigenwoningschulden aan de bv.

Conditionele bronbelasting op rente en royalty’s

De staatssecretaris van Financiën wil op Prinsjesdag 2019 een wetsvoorstel presenteren met daarin de introductie van een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen.

Deze bronbetaling moet vanaf 2021 van toepassing worden op betalingen naar laagbelaste staten en in misbruiksituaties.

Gewijzigde rol van substance-eisen

Op grond van recente Europese rechtspraak wil de staatsecretaris de vennootschaps- en dividendbelasting zo aanpassen dat de rol van de huidige substance-eisen per 1 januari 2020 wijzigen.

Ook al voldoet de belastingplichtige aan de substance-eisen, dan moet de Belastingdienst toch de gelegenheid krijgen om aannemelijk te maken dat sprake is van een misbruiksituatie.

Slaagt de inspecteur daarin, dan mag hij de vrijstelling van dividendbelasting weigeren. Overigens verwacht de staatssecretaris niet dat de fiscus door deze wijziging veel vaker met succes het standpunt kan innemen dat sprake is van misbruik.

Beperking van belastingrente over Vpb

Ook al doet een bv tijdig en correct aangifte vennootschapsbelasting, dan nog kan zij onder omstandigheden een aanslag krijgen waarbij ook belastingrente in rekening wordt gebracht.

De staatssecretaris van Financiën vindt dit ongewenst. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van een maatregel om de ongewenste belastingrente over vennootschapsbelasting in de desbetreffende gevallen te doen vervallen.

Misschien leidt dit onderzoek tot een extra maatregel in het Belastingplan 2020.

Beperking van de liquidatieverliesregeling

Binnen de huidige liquidatieverliesregeling kan een moedervennootschap het verlies op een deelneming in een dochtervennootschap aftrekken, als zij deze dochter ontbindt en de onderneming van de dochter niet voortzet (zelf of via een verbonden partij).

Een aantal Tweede Kamerleden ziet in de huidige regeling een mogelijkheid tot uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag. Daarom hebben zij een initiatiefwetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Hierin stellen de Kamerleden voor:

  • De aftrek van liquidatieverliezen te beperken tot liquidaties van dochtervennootschappen waarin de moedervennootschap een kwalificerend belang houdt.
  • De aftrek van liquidatieverliezen te beperken tot liquidaties van dochtervennootschappen die zijn gevestigd in de EU/EER.
  • De mogelijkheid tot langdurig uitstel van het aftrekmoment van een liquidatieverlies te beperken.

Het kabinet heeft laten weten niet van plan te zijn om de regeling aan te passen.

Als echter toch een Kamermeerderheid achter de uitvoering van het initiatiefwetsvoorstel komt te staan, kan deze regeling alsnog gaan behoren bij de belastingmaatregelen die op Prinsjesdag 2019 worden gepresenteerd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Taxence