Uitstel van betaling belastingen en premies

Hoe is het uitstel van betaling belastingen en premies op dit moment geregeld? Lees in dit artikel de actuele stand van zaken...

Uitstel van betaling belastingen en premies

De regeling voor uitstel van betaling belastingen vanwege corona is opnieuw verlengd. Het uitstel geldt voor betalingen op aanslagen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt. 

 • Ondernemers die voor de eerste keer uitstel aanvragen of eerder alle schulden hebben afgelost kunnen alsnog tot 1 april 2022 een aanvraag indienen.
 • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, of eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, óf de inmiddels vervallen tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hadden aangevraagd geldt het uitstel automatisch tot 1 april 2022.

Het uitstel geldt voor alle hieronder genoemde belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022. 

Aanslagen met een uiterste betaaldatum van 1 april 2022 of later vallen niet in het belastinguitstel.

Bijzonder uitstel 

Tot 1 april 2022 geldt dat bijzonder uitstel mogelijk is voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Let op! 

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven tot 1 april 2022 geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en btw, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wél om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst

Ruime betalingsregeling

Vanaf 1 april 2022 moeten alle aanslagen die worden opgelegd tijdig worden voldaan, ongeacht het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Blijft u tijdig aangifte doen en aanslagen voldoen? Dan heeft u recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd om hun belastingschulden terug te betalen.

Let op! Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Wat als u vanaf 1 april 2022 in betalingsproblemen komt?

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen vanaf het derde kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dan mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen. 

Invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage blijft gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt per 1 oktober 2020 weer het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een overzicht van alle actuele steunpakketten? Bezoek onze coronapagina »