Uitstel van betaling belastingen en premies

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen. En nu?

Het uitstel van betaling van belastingschulden geldt tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober 2021 uitstel van betaling of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

De tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden kan tot uiterlijk 1 oktober 2021 worden aangevraagd. Verlenging van verleend uitstel kan eveneens tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd.

Eerste aanvraag

Voor ondernemers die voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit dat zij tot 1 oktober 2021 niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en loonheffingen, te hoeven voldoen.

Nogmaals een aanvraag

Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog onder voorwaarden om verlenging van het uitstel tot 1 oktober 2021 kunnen vragen.

Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 oktober 2021 hoeven te worden betaald.

Geen uitstel en ruime betalingsregeling

Vanaf 1 oktober van dit jaar moet alle aanslagen die worden opgelegd tijdig worden voldaan, ongeacht het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Blijft u vanaf 1 oktober 2021 tijdig aangifte doen en aanslagen voldoen? Dan heeft u recht op de ruimhartigebetalingsregeling.

Let op! Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021.

Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Regeling bijzonder uitstel van betaling

Tot 1 oktober 2021 geldt het volgende. Bijzonder uitstel is mogelijk voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en BTW, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wel om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Let op! Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt per 1 oktober 2021. U moet dan wel verklaren geen dividenden en/of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant

Wat als u vanaf 1 oktober 2021 in betalingsproblemen komt? 

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen vanaf het derde kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dat mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

 • Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%.
 • Vanaf 1 juli 2022 naar 2%.
 • Vanaf 1 januari 2023 naar 3%.
 • Tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%.

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt per 1 oktober 2020 weer het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen, neem dan contact met ons op.

Soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf...

Door Ellen Punte
Lees bericht

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.