Uitstel van betaling belastingen en premies

Geüpdatet op woensdag 3 juni

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen. En nu?

Het kabinet heeft besloten ruimhartiger uitstel te verlenen voor het betalen van belastingen dan tot nu toe het geval was. Daarnaast hoeven ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en BTW, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijks is dan wel om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Verruiming regeling uitstel van betaling voor meerdere belastingen

Uitstel is mogelijk voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: Vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst.

Tot 1 oktober 2020

Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid voor het eerste uitstelverzoek tot in ieder geval 1 oktober 2020.

Let op!

Ondernemers moeten wel op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. U moet dan wel verklaren geen dividenden en/of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt.

Let op!

De inhoud waaraan de verklaringen moeten voldoen, zijn nog niet geheel in detail bekend. Het kabinet heeft in de kamerbrief van 20 mei jl. aangegeven daar op korte termijn op terug te komen.

Na zes maanden

Na maximaal zes maanden vervalt de uitstelregeling. Het kabinet heeft in de kamerbrief van 20 mei jl. aangegeven dat ondernemers een passende betalingsregeling wordt aangeboden. De vormgeving daarvan wordt later bekendgemaakt.

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekening te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening.

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan. Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen, neem dan contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.