Uitstel van betaling belastingen en premies

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen. En nu?

Het belastinguitstel voor ondernemers was in eerste instantie op 1 oktober 2021 beëindigd, maar wordt verlengd tot eind dit jaar (2021). Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Wat betekent dit voor u?

 • Voor ondernemers die voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit dat zij tot 1 januari 2022 niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en loonheffingen, hoeven te voldoen.
 • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, of eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 januari 2022. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 januari 2022 hoeven te worden betaald.

De aangiften loonheffingen en omzetbelasting over de maand december 2021 en het 4e kwartaal 2021, die normaliter in januari 2022 betaald moeten worden, vallen ook onder het uitstel. De aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met dagtekening 14 december 2021 of later vallen niet in het belastinguitstel. Deze aanslagen hebben een uiterste betaaldatum van 1 februari 2022 of later, waardoor deze aanslagen niet meer in het belastinguitstel meelopen.

Bijzonder uitstel 

Tot 1 januari 2022 geldt dat bijzonder uitstel mogelijk is voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Let op! 

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en btw, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wél om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst

Ruime betalingsregeling

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle aanslagen die worden opgelegd tijdig worden voldaan, ongeacht het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Blijft u vanaf 1 januari 2022 tijdig aangifte doen en aanslagen voldoen? Dan heeft u recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd om hun belastingschulden terug te betalen.

Let op! Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Wat als u vanaf 1 januari 2022 in betalingsproblemen komt?

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen vanaf het derde kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dan mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen. 

Ten slotte kunt u wellicht gebruik maken van de goedkeuring waarbij de verlenging geldt tot 1 februari 2022.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage blijft gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt per 1 oktober 2020 weer het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een overzicht van alle actuele steunpakketten? Bezoek onze coronapagina »