Uitstel van betaling belastingen en premies

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen. En nu?

Het uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd tot 1 juli 2021. Dat was eerder tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

Vanaf 1 juli 2021 komt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling te vervallen. Wat kan er nog wel?

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

De tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden kan (weer) worden aangevraagd. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Verlenging van verleend uitstel kan eveneens tot 1 juli 2021 worden aangevraagd.

Eerste aanvraag

Voor ondernemers die na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit dat zij tot 1 juli 2021 niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en loonheffingen, te hoeven voldoen.

Nogmaals een aanvraag

Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog onder voorwaarden om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen.

Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 juli 2021 hoeven te worden betaald.

Vanaf 1 juli 2021 wordt het uitstel ingetrokken. Heeft u als ondernemer van het uitstel genoten? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een door de Belastingdienst aangeboden betalingsregeling.

Hierna vindt u de informatie over de tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling.

Regeling uitstel van betaling

Uitstel is mogelijk voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en BTW, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wel om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Let op! Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt per 1 juli 2021. U moet dan wel verklaren geen dividenden en/of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant

Wat als u vanaf 1 juli 2021 in betalingsproblemen komt? 

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen vanaf het derde kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dat mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen.

Aflossen vanaf oktober 2021

Voor alle ondernemers loopt het uitstel van betaling 30 juni 2021 af. Ondernemers dienen dan hun belastingschulden in beginsel in 36 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u uiterlijk per 1 oktober 2021 met aflossen te starten. De Belastingdienst stuurt u een brief hierover.

Aflossen niet mogelijk

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken: 

 • dat er liquiditeitsproblemen zijn;
 • dat deze tijdelijk zijn;
 • dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost;
 • dat de onderneming levensvatbaar is.

De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot schuldsanering.

Invorderingsrente blijft laag 

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Let op! Per 1 januari 2022 zal dit percentage weer stijgen naar 4%. Er is nog geen maatregel aangekondigd om deze verhoging uit te stellen.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening. Deze versoepeling vervalt vanaf 1 april 2021.

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen, neem dan contact met ons op.

Blog
Ook interessant

Meer tijd voor aflossen belastingschulden

De termijn waarbinnen belastingschulden terug moeten worden betaald, is 36 maanden. U leest meer in dit artikel.

Door Ellen Punte
Lees meer

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.