4 wijzigingen in verlengde NOW-regeling

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Lees er meer over!

4 wijzigingen in verlengde NOW-regeling

Sinds maart 2020 is de loontegemoetkomingsregeling NOW onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Het kabinet probeert echter met een aantal wijzigingen in  verlengde NOW-regeling wat drempels weg te nemen zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden.

Hieronder schetsen we de 4 wijzigingen in de verlengde NOW-regeling vanaf 6 juli 2020.

4 wijzigingen in de verlengde NOW-regeling

1. Vaste (forfaitaire) opslag verhoogd naar 40 procent

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

2. Geen betaling winstuitkeringen en bonussen en inkoop eigen aandelen

Wanneer u gebruikmaakt van de NOW, mag u over 2020:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen;
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren;
  • en geen eigen aandelen inkopen.

Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. 

3. Subsidie niet extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag

In de verlengde NOW blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan. Wordt tijdens het subsidietijdvak ontslag aangevraagd die niet of niet tijdig wordt ingetrokken, dan zal bij de afrekening de subsidie voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De extra boete zoals deze gold bij een bedrijfseconomisch ontslag geldt niet meer.

Is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag, dan moet u bij de nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat u overlegt met vakbonden wanneer u voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wilt aanvragen.

Wanneer u geen akkoord bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) en er ook niet om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie, zal wel een korting van 5% van de uiteindelijke NOW subsidie worden opgelegd,

De wettelijke bescherming bij ontslag die medewerkers hebben, blijft gewoon van kracht.

4. Verplichting stimuleren bij- en omscholing

Vraagt u de NOW aan, dan wordt u verplicht om uw medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hierover moet u bij de aanvraag van de verlengde NOW ook een verklaring afleggen.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma 'NL leert door', waarmee mensen vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Heeft u vragen over de verlengde NOW-regeling? Neem dan contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.