9 wijzigingen in huidige en verlengde NOW-regeling

Sinds maart 2020 is de loontegemoetkomingsregeling NOW onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Het kabinet probeert echter met een aantal wijzigingen in de huidige en verlengde NOW-regeling wat drempels weg te nemen zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden.

Hieronder schetsen we eerst de algemene wijzigingen in de NOW.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

1. Vaste (forfaitaire) opslag verhoogd naar 40 procent

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

2. Tegemoetkoming seizoensbedrijven

Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart 2020 ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – april – mei 2020 hoger is dan in januari – februari – maart 2020. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Heeft u als werkgever te maken gehad met een 0-loonsom in januari 2020, of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, maar wel een loonsom in maart 2020, dan kunt u door de bovenstaande wijziging mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de lopende NOW-regeling.

3.   Dertiende maand

Hebt u een dertiende maand uitgekeerd in januari 2020? Dan komt u hierdoor soms onvoldoende in aanmerking voor de NOW. Waar dit terug te vinden is in de polisadministratie, filtert UWV dit eruit bij de eindafrekening.

4.   Bedrijfsovernames

Wanneer u recent bent overgenomen, kunt u hierdoor soms ook niet of onvoldoende gebruik maken van de NOW. Dit kan voor een deel worden opgelost door in situaties van overgang van onderneming in 2019 tot 1 februari 2020 de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen te hanteren.

Hiernaast kan ook de wijziging van de loonsombepaling voor seizoensbedrijven bij bedrijfsovernames een uitkomst bieden.

5.   Accountantsverklaring

Het kabinet heeft eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen.

Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is, zijn nu twee grenzen vastgesteld. Voor de NOW wordt de accountantsverklaring verplicht gesteld voor:

  • bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer; en
  • bedrijven waarbij de uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op €125.000,-.

In situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, vindt wel controle plaats. Als werkgever moet u met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist, worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie zijn.

6. Aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni 2020. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW:

  1. de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en;
  2. de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen (zie hierboven).

Hierdoor kunt u, wanneer u mogelijk in eerste instantie niet in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming op grond van de NOW, mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. Als werkgever kunt u vanaf nu tot en met 5 juni 2020 gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheden in de huidige regeling.

Vanaf 6 juli 2020 kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (wanneer u 20% omzetverlies verwacht). In de verlengde NOW-regeling zijn de volgende wijzigingen opgenomen.

7. Geen betaling winstuitkeringen en bonussen en inkoop eigen aandelen

Wanneer u gebruikmaakt van de NOW, mag u over 2020:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen;
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren;
  • en geen eigen aandelen inkopen.

Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.

8. Subsidie niet extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag

In de verlengde NOW blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.

Is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag, dan moet u bij de nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat u overlegt met vakbonden wanneer u voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wilt aanvragen. De wettelijke bescherming bij ontslag die medewerkers hebben, blijft gewoon van kracht.

9. Verplichting stimuleren bij- en omscholing

Vraagt u de NOW aan, dan wordt u verplicht om uw medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hierover moet u bij de aanvraag van de verlengde NOW ook een verklaring afleggen.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma 'NL leert door', waarmee mensen vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Heeft u vragen over de verlengde NOW-regeling? Neem dan contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.