Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer

Nu het 2019 is, moeten transportondernemers overuren betalen over vakantiedagen. Dat is de uitkomst van de deal tussen de TLN en de vakbonden. Lees meer ...

Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer

Dat transport nooit stilstaat, is een alom bekende kreet. Dat het nooit stil is in de wereld van transport en logistiek is het afgelopen jaar ook gebleken.

In 2019 moeten transportondernemers overuren betalen over vakantiedagen. Dat is de uitkomst van de deal tussen de TLN en de vakbonden. Hiermee is een einde gekomen aan de discussie of de overuren ook meetellen voor het loon tijdens vakanties of dat overuren en toeslagen als structureel zijn aan te merken.

Update! Benieuwd naar de laatste stand van zaken omtrent vakantiedagen in de transportbranche? Lees deze blog. Er hangt een aantal transporteurs namelijk een behoorlijk claimrisico boven het hoofd.

Overuren betalen over vakantiedagen

Deze afspraak is vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de CAO beroepsgoederenvervoer. Daarnaast krijgen werknemers, die aan de voorwaarden voldoen, een eenmalige uitkering van €750,- verdeeld over drie termijnen.

Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014 - 2018. Overigens moet de waarde van een vakantiedag op de loonstrook worden vermeld om duidelijk te hebben wat er wordt uitbetaald.

In de CAO staat het als volgt beschreven:

Artikel 67a

8 Voor elke vakantiedag waarop de werknemer, bij beëindiging van het dienstverband aanspraak heeft en die niet alsnog wordt genoten, wordt het functieloon van één dag vermeerderd met de vakantietoeslag en (indien van toepassing) de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag uitbetaald.

9.a Met ingang van 1 januari 2019 bestaat de waarde van de 20 wettelijke vakantiedagen en van 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, uit de volgende onderdelen:

  • Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
  • Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag en zondaguren (art. 33), de Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening;
  • Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren, zaterdag en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.

9.b Iedere werknemer in loonschaal A’ tot en met loonschaal H die gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij werkgever in dienst is geweest en in dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag, heeft in 2019 recht op een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, welke zal worden uitgekeerd in 3 termijnen van € 250,- bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde hiertoe is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.