Uniform Herstelkader Rentederivaten bij agrarische bedrijven

De Autoriteit Financiële Markten heeft vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten in het verleden onvoldoende de belangen van hun klanten hebben meegewogen. Hieronder vallen veelal ook de agrarische relaties.

Uniform Herstelkader Rentederivaten bij agrarische bedrijven

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten in het verleden onvoldoende de belangen van hun klanten hebben meegewogen. Hieronder vallen veelal ook de agrarische relaties.

Op 5 juli 2016 heeft de derivatencommissie het herstelkader gepubliceerd. Rabobank, ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot en Deutsche Bank nemen deel aan dat herstelkader.

Het spitst zich voornamelijk toe op de niet professionele, kleine tot middelgrote klanten met leningen en rentederivaten. In het verleden is ook in de agrarische sector hier volop gebruik van gemaakt. Het gehele rapport is te vinden op www.derivatencommissie.nl.

Banken

Op korte termijn wordt van de banken een voorstel verwacht ter compensatie van het derivaat. Een derivaat welke niet meer actief is tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en vroegtijdig is beëindigd, maar oorspronkelijk wel in de genoemde periode zouden hebben gelopen, wordt mogelijk niet meegenomen.

Let op!
U dient zichzelf dan te melden voor 30 september 2017.

Dit herstelkader en een eventuele compensatie richt zich op een aantal stappen:

  • Complexe (‘exotische’) derivaten;
  • Rentederivaten die niet (voldoende) aansluiten bij onderliggende leningen;
  • Een coulancevergoeding van de rente die per saldo onder een renteswap dan wel rentecollar aan de bank is betaald en naar verwachting betaald moet worden;
  • Onverwachte verhogingen van renteopslagen op financiering(en) die door een renteswap worden afgedekt.

Aanbod

Als u het aanbod van uw bank ontvangt, moet u in eerste instantie beoordelen of u het met dit aanbod eens bent. Vervolgens moet u bedenken of dit voor u een oplossing biedt. Indien u het aanbod accepteert, geeft u de bank ‘finale kwijting’. Dit houdt in dat u over het rentederivatendossier verder geen claims meer kunt indienen. Wel is het mogelijk, als u het aanbod accepteert, op een aantal specifiek omschreven punten bindend advies te vragen. Uw bank zal u hierover meer informatie geven.

Meer informatie

Laat u in alle gevallen goed adviseren. Uw bank is uw eerste aanspreekpunt met betrekking tot het herstelkader. Maar neem in voorkomende gevallen of vragen contact op met uw agro adviseur bij de Jong & Laan.