Corona | Forse uitbreiding steunpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen.

Om deze reden geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van € 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

In dit artikel worden wijzigingen besproken van de volgende regelingen:

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies.

De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb.

Ook kleinere ondernemers aanvullend ondersteunen

Om ook kleine ondernemers - zoals kappers en pedicures - aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1.500. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Met de uitbreiding van de TVL gaat een totaalbedrag van ca. € 3,8 miljard gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels met moeilijk verkoopbare (winter)collecties.

De subsidie komt in de eerste twee kwartalen van 2021 neer op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000. De verwachte kosten van deze maatregel zijn € 160 miljoen.

Regeling voor starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven is in het derde kwartaal van 2020.

Gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020

Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020, komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Loket hopelijk in mei open

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de € 55 miljoen en € 70 miljoen per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000. Hier is in totaal € 70 miljoen voor beschikbaar.

NOW

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. 

Tozo

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Tozo 4 per 1 april

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel gaat ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden.

Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals. Dit is mogelijk vanaf een moment dat het weer verantwoord is.

Er wordt nu gedacht aan 1 juli 2021, maar de precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal € 300 miljoen voor gereserveerd.

Belastingmaatregelen

Bij de uitbreiding van het steunpakket gelden ook diverse belastingmaatregelen.

Uitstel van betaling belastingen en premies

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Time-out arrangement (TOA)

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is.

Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Vergoeding thuiswerkkosten

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Dit geldt voor na de coronacrisis. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Werkkostenregeling verruimd

Dit jaar kunnen werkgevers een vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd (tot 3%), net zoals vorig jaar (2020). Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Gebruikelijk loon lager vaststellen

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.

Urencriterium voor aftrekposten versoepeld

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Andere belastingmaatregelen

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna € 900 miljoen gemoeid.

Overige maatregelen

Tot slot zijn er nog een aantal overige maatregelen, te weten:

Kredietfaciliteit WHOA

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA).

De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier € 200 miljoen voor vrij.

Steunmaatregelen amateursport

Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport en trekt daarvoor € 240 miljoen uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

Tijdelijke coronaregeling studenten mbo, hbo en wo

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus 2021. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten.

Ook krijgen alle studenten, bij wie tussen oktober 2020 en augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kost in totaal circa € 135 miljoen.

Alternatieve regeling middelgrote land- en tuinbouwbedrijven

Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie, dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.

Compensatie extra uitgaven en derving van inkomsten

De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

Ondersteuning nodig? Neem contact op:

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.