UBO-register vanaf 27 september openbaar

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 openbaar. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv's. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hangt samen met de invoering van het UBO-register. 

Wie moeten zich aanmelden?

De volgende instanties moeten zich registreren voor het UBO-register:

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv -voor zover niet-beursgenoteerd-, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap. 
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Welke gegevens moeten in het UBO-register staan?

In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Woonstaat en -adres
  • Aard en omvang van het economische belang
  • Het Burgerservicenummer (indien dat aan de UBO is toegekend)
  • Een fiscaal identificatienummer, van een ander land dan Nederland, waar die persoon ingezetene is

In het handelsregister moeten tevens stukken gedeponeerd worden, zoals de statuten.

Let op! Voor bestaande bv’s en andere entiteiten geldt dat men zich binnen 18 maanden moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Nieuw opgerichte entiteiten moeten dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

Kvk is gestart met aanschrijven 

De Kamer van Koophandel is inmiddels gestart met het aanschrijven van de bv’s en andere entiteiten waarvan zij vermoeden dat de UBO’s geregistreerd moeten worden. Vertegenwoordigers van deze organisaties krijgen het verzoek om online voor de inschrijving zorg te dragen. De Kamer van koophandel geeft op haar website een uitgebreide toelichting.

Vertraging openbaarmaking UBO-register

Het UBO-register moest eigenlijk per 1 januari 2020 openbaar zijn. Echter zorgden vraagtekens inzake de privacy voor de nodige vertraging van de invoering van het UBO-register.

Privacygevoeligheid 

Het UBO-register staat al tijden ter discussie vanwege de mogelijke schending van de privacy. Via het UBO-register is bijvoorbeeld makkelijk na te gaan wie belangrijke aandeelhouders zijn binnen een bv. Informatie in het UBO-register is namelijk tegen een geringe vergoeding te raadplegen.

Echter zijn er maatregelen genomen ter bescherming van de privacy. Zo zullen gebruikers van het UBO-register worden geregistreerd. Ook kunnen officiële instanties meer gegevens opvragen dan derden.

Trustwetgeving in de maak

Er komt voor trusts en soortgelijke constructies ook een UBO-register. De wetsvoorbereiding is afgerond en de wetsvoorstellen worden waarschijnlijk binnenkort bij de Raad van State ingediend.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan gerust contact met ons op.