Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

De TVL is de opvolger van de TOGS-regeling. Specifieke bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen vanwege de vaste lasten. De TVL geldt voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%. De TVL kent verschillende periodes met elk hun eigen voorwaarden.

Vanaf 25 juni 2021 kunt u de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 (Q2) aanvragen. Aanvragen is mogelijk tot 21 augustus 2021. Op 27 mei 2021 heeft het kabinet voorgesteld de TVL ongewijzigd voort te zetten in het derde kwartaal van 2021. Wanneer het loket voor Q3 opengaat is nog niet bekend.

💡 Tip! Op de website van RVO vindt u een overzichtsschema van alle periodes.

Let op! TVL aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 kan vanaf 12 april 2021 alleen nog met eHerkenning vanaf niveau 3. Daarvoor was niveau 1 voldoende. Het hogere veiligheidsniveau betekent voor ondernemers ook hogere kosten.

Kenmerken TVL

Er zijn inmiddels vijf TVL-periodes met eigen voorwaarden en goedkeuringen. 

Per periode moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. De voorwaarden die voor Q2 en Q3 2021 op basis van de huidige regelgeving gelden, staan hieronder.

✅ 30% minder omzet
Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt - nog steeds - dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn. De referentieperiode voor TVL voor het tweede en derde kwartaal van 2021 kent een verruiming. Voor de referentieperiode inzake de omzet kunt u kiezen uit twee kwartalen: 

  • In geval van TVL Q2 heeft u de keuze tussen het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.
  • Bij TVL Q3 mogen ondernemers kiezen tussen het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

De verruiming is vooral bedoeld om starters tegemoet te komen, maar ook anderen hebben de keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als door een verbouwing in het tweede of derde kwartaal van 2019 weinig omzet is gerealiseerd. Lees er hier meer over.

✅ Omvang compensatie
Voor het mkb bedraagt de compensatie van vaste lasten in Q2 en Q3 2021 maximaal € 550.000, voor zogenaamde grote bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt het minimum in Q2 € 1,2 miljoen en in Q3 € 3,6 miljoen. Deze maximumbedragen zijn exclusief de opslag voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel.

✅ Percentage van de vaste lasten aan subsidie
Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% (Q1) of 100% (Q2/Q3) van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

✅ Steunbedrag naar € 1.500
Het minimale steunbedrag berdaagt € 1.500 per periode van drie maanden.

✅ Ondergrens van € 1.500
De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 1.500 aan vaste lasten in een kwartaal moet hebben. De vaste lasten worden vastgesteld aan de hand van de omzet en van het branchegemiddelde.

✅ Relevant voor toepassing NOW
Besloten is dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL voor de NOW-regeling niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Belang SBI-code

Voor de tegemoetkoming komen ondernemers uit nagenoeg alle bedrijfssectoren in aanmerking. Aan SBI-codes kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld. Laat u hier goed over informeren.

Het kan voorkomen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet (langer) uw hoofdactiviteit was. Vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 kunt u een herzieningsverzoek indienen waarin u uw werkelijke activiteiten met bijbehorende gewenste SBI-code opnieuw laat beoordelen door RVO.

Let op: De inschrijving in het KVK Handelsregister wijzigt niet.

Startersregeling TVL Q1

Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De regeling is vrijwel gelijk aan de 'normale' tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden hier echter geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten.

Maximaal 85% van de vaste lasten

De startersregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal 85% van de vaste lasten, afhankelijk van het omzetverlies. Er wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten van de starter, maar van de gemiddelde vaste lasten in de branche.

Aanvragen kan uiterlijk tot 12 juli 2021. De regeling is eenmalig. Vanaf het tweede kwartaal kunnen starters namelijk de 'gewone' TVL aanvragen.

Uitbreidingen/opslagen sectoren

De extra opslag voor bedrijven in de detailhandel en voor de reisbranche is in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 komen te vervallen. Deze opslag komt ook in het derde kwartaal van 2021 niet terug. De opslag voor de land- en tuinbouwsector van 21% is in het tweede kwartaal wel gehandhaafd. Dit geldt ook voor het derde kwartaal.

Let op!

Voor het ontvangen van de opslagen hoeven ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de aanvraag voor en toekenning van de TVL in het eerste kwartaal van 2021.

De opslag komt bovenop de maximumvergoeding.

Aanvullende voorwaarden

Heeft u uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel? En bedraagt de subsidie € 25.000 of meer? Dan moet u een derdenverklaring overleggen. Onder andere een accountant kan een derdenverklaring afgeven.

Bij een aanvraag van een subsidie van € 125.000 of hoger heeft u (ook) ook een ‘accountantsproduct’ nodig bij de aanvraag en vaststelling van de TVL . RVO heeft de adviestool en de vormgeving van de verklaringen nog in ontwikkeling. Laat u tijdig informeren over deze aanvullende verplichtingen.

Soepele terugbetaling TVL

Net zoals voor de NOW-regeling heeft het kabinet nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van TVL-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

TVL aanvragen

U kunt de TVL aanvragen bij RVO. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen. Dit kan met DigiD of eHerkenning. 

  • De aanvraagperiode voor de TVL over het eerste kwartaal 2021 is gesloten voor het mkb en grote ondernemingen. Starters kunnen uiterlijk tot 12 juli 2021 TVL Q1 aanvragen. 
  • TVL aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021 kan vanaf 24 juni 2021 tot 21 augustus 2021. 
  • De start van de aanvraagmogelijkheid voor TVL Q3 is nog niet bekend.

Let op! Deze datums kunnen wijzigen. Blijf op de hoogte.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.