Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

Vanaf 1 juni is het mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) aan te vragen. De TVL geldt voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%. De tegemoetkoming bedroeg maximaal € 90.000 voor de periode oktober tot en met december 2020. De TVL wordt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2021 uitgebreid.

Belangrijke speerpunten van de TVL zijn:

 • Alle ondernemers, van wie de omzet met minstens 30% is teruggevallen, krijgen in het eerste kwartaal van 2021 een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten en in het tweede kwartaal van 2021 een tegemoetkoming van 100% van de vaste lasten. 
 • Er komt een regeling voor starters. Die kwamen eerder niet in aanmerking.
 • De voorraadsubsidie is uitgebreid.

TVL aanvragen

U kunt de TVL aanvragen bij RVO. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen. Dit kan met DigiD of eHerkenning. 

 • TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021 kan tot uiterlijk 18 mei 2021.
 • TVL aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021 kan naar verwachting 
  vanaf medio mei 2021. 

Let op! Deze datums kunnen wijzigen. Blijf op de hoogte.

Kenmerken TVL 2021 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de TVL, is de opvolger van de TOGS-regeling. Specifieke bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen vanwege de vaste lasten. De belangrijkste kenmerken van de TVL zoals die vanaf 1 januari 2021 geldt zijn hieronder weergegeven. 

Op 24 februari 2021 is bevestigd dat de regeling in ieder geval doorloopt naar de eerste twee kwartalen in 2021. Er worden dus twee TVL-periodes onderkend. Per periode moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. De voorwaarden die op basis van de huidige regelgeving gelden zijn als volgt:

 • Compensatie tot maximaal € 600.000

De compensatie van vaste lasten gaat tot een maximaal bedrag van € 600.000 voor drie maanden, afhankelijk van omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste lasten (voorheen: € 400.000 voor drie maanden). 

Voor ondernemers met maximaal 250 werknemers in dienst bedraagt dit maximum € 550.000 voor een periode van drie maanden (voorheen: € 330.000). Deze maximumbedragen zijn exclusief de opslag voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel.

 • TVL ook voor meer dan 250 werknemers

De TVL is niet langer beperkt tot mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de regeling.

 • 30% minder omzet

Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt – nog steeds - dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn.

 • Percentage van de vaste lasten aan subsidie

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% (Q1) of 100% (Q2) van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

 • Steunbedrag naar € 1.500

Het minimale steunbedrag aan TVL wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500 per periode van drie maanden.

 • Ondergrens van € 1.500

De ondergrens aan vaste lasten bedraagt € 1.500 per drie maanden.

 • Relevant voor toepassing NOW

De tegemoetkoming TVL telt - nog steeds - mee in de omzet die relevant is voor de toepassing van de NOW-regeling. Net als de tegemoetkoming via de TOGS is ook de TVL belastingvrij.

Dekking: percentage van de vaste lasten

De dekking van de vaste lasten is in het eerste kwartaal 85% en in het tweede kwartaal 100%. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS

Let op! Uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet bepalend. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% (Q1) of 100% (Q2) van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

Alle bedrijfssectoren in aanmerking 

Voor de tegemoetkoming komen ondernemers uit nagenoeg alle bedrijfssectoren in aanmerking. Aan SBI-codes kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld. Laat u hier goed over informeren.

Uitbreiding voorraadsubsidie 

De detailhandel in de non-food krijgt boven op de TVL een subsidie vanwege de waardevermindering van voorraden. De subsidie bedraagt een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85% (Q1) of 100% (Q2). De subsidie kent een maximum van € 300.000. 

Ook de land- en tuinbouwsector kent een opslag van 21%. Het maximum hiervan is nog niet bekend. Voor de reissector geldt een opslag van 3,4% met een maximum van € 130.000.

Geen aparte aanvraag indienen

Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie hoeven ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021.

Let op! De opslag komt boven op de maximumvergoeding van € 550.000 respectievelijk € 600.000. De totale vergoeding voor mkb-bedrijven komt daarmee uit op maximaal € 850.000, voor grotere bedrijven op € 900.000.

Extra steun starters 

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die zo veel mogelijk gebaseerd is op de TVL. De regeling zal gelden voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020.

Hoe de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.

Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen in het eerste kwartaal 2021 naast de startersregeling óók in aanmerking voor de reguliere TVL. Deze groep starters komen in het tweede kwartaal - althans, dat zijn de voornemens van het kabinet - alleen voor de nieuwe startersregeling in aanmerking (mits zij aan de voorwaarden voldoen). 

Het kabinet hoopt dat aanvragen vanaf april/mei van dit jaar kunnen worden ingediend.

TVL Evenementenbranche 

Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen, kunnen van 18 februari tot 18 maart een aanvraag doen voor de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020.

De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL-subsidie over de periode juni t/m september 2020, met een minimum van € 750 en maximum van € 16.667. De opening van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 wordt in maart verwacht.

Let op! De tegemoetkoming is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL voor de periode juni t/m september 2020 kregen, maar niet voor TVL voor het vierde kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen. Dit vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2020.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.