Teeltperiode EA-vanggewas bij onderzaai toch 8 weken

Begin dit jaar heeft RVO bekendgemaakt, dat bij onderzaai van grassen en/of vlinderbloemige gewassen in het kader van de vergroening (categorie 3) geen verplichte teeltperiode van toepassing is.

RVO heeft recent in een nieuwsbericht aangegeven dat, naar aanleiding van overleg met de Europese Commissie, de ‘8-wekenperiode’ geldt voor alle vanggewassen, dus ook voor onderzaai.

Uitzondering bij nieuwe hoofdteelt

Het is wel toegestaan binnen de 8-wekenperiode een nieuw gewas als hoofdteelt (voor volgend jaar) in te zaaien.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Volgens de huidige regeling mogen bij onderzaai in de 8-wekenperiode alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, nadat een volgend hoofdgewas is gezaaid.

In het nieuwsbericht van RVO is aangegeven, dat gewasbeschermingsmiddelen in de gehele 8-wekenperiode niet zijn toegestaan. De definitieve regeling zal hierover uitsluitsel moeten geven.

Aanpassen Gecombineerde opgave

Bij onderzaai moet, uiterlijk op de dag van oogsten, in de Gecombineerde opgave aangegeven worden wat de werkelijke oogstdatum is van de hoofdteelt, indien deze afwijkt van de eerder opgegeven verwachte oogstdatum. Deze datum is nu, met het oog op de 8-wekenperiode, nog meer van belang.

Wijziging regeling volgt

De bovengenoemde wijzigingen zullen binnenkort in de ‘Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB’ worden opgenomen.