Subsidie beëindiging varkenshouderijlocatie

Uiterlijk op 31 oktober 2017 kan een aanvraag worden ingediend voor een financiële vergoeding voor het beëindigen van een varkenshouderijlocatie. Deze subsidie is bestemd voor varkenshouders die niet aan de stoppersregeling meedoen, maar wel varkens houden. Dit doen ze op een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief door de nabijheid van burgerwoningen.

De geurbelasting op de burgerwoningen moet boven een bepaalde norm uitkomen. Het betreft een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding per dier van in totaal maximaal 500 duizend euro. Bedrijfslocaties met de hoogste geurbelasting komen als eerste voor subsidie in aanmerking.

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De subsidie is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Coalitie ViVa). In deze coalitie werken de Producenten Organisatie Varkenshouderij, de Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken samen. Ten behoeve van de uitvoering is het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland BV (OBV) opgericht.

Voorwaarden subsidie

Bedrijven kunnen voor een bedrijfslocatie met weinig ontwikkelingsmogelijkheden subsidie aanvragen om de intensieve veehouderijactiviteiten op deze locatie te beëindigen. Het gaat om bedrijven die niet meedoen aan de stoppersregeling en op dit moment voldoen aan alle eisen uit het 'Besluit Huisvesting’. De bedrijfslocatie moet de afgelopen drie jaar onafgebroken zijn geëxploiteerd. Ook moet het bedrijf vanaf 1 januari 2017 onafgebroken varkensrechten in eigendom hebben gehad.

Hoogte van de subsidie

De subsidie is opgebouwd uit twee delen:

 • Vergoeding voor de varkensrechten;
 • Vergoeding voor het beëindigen van de intensieve veehouderijactiviteiten op de betreffende locatie, waarbij alleen een vergoeding wordt uitbetaald voor de beëindiging van de varkenshouderijactiviteiten.

Vergoeding varkensrechten

De varkensrechten moeten worden verkocht aan het ‘Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland BV’. De prijzen zijn als volgt vastgesteld en afhankelijk van de regio:

 • € 105 in regio Zuid
 • € 70 in regio Oost
 • € 70 in regio Overig

De prijzen zijn per recht, 0% leverbaar en exclusief BTW (voor ondernemers in de BTW-regeling).

Vergoeding beëindiging activiteiten

Voor het beëindigen van de intensieve veehouderijactiviteiten op de desbetreffende locatie worden de volgende vergoedingen uitbetaald:

 • € 50 per vleesvarken en/of opfokzeug
 • € 175 per fokzeug incl. biggenplaatsen, indien er minder dan 2,5 biggenplaatsen per fokzeug zijn
 • € 250 per fokzeug incl. biggenplaatsen, indien er 2,5 of meer biggenplaatsen per fokzeug zijn
 • € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie

Over deze vergoeding is geen BTW van toepassing. 

Bepaling aantal dieren

Het aantal dieren waarvoor een vergoeding kan worden verkregen, is het laagste aantal van:

 • Het aantal vergunde dieren
 • Het aantal dierplaatsen waarvoor fysiek stalruimte aanwezig is
 • Het aantal varkensrechten in eigendom

Budget

Het totale budget voor deze regeling is acht miljoen euro. Dit budget wordt als volgt verdeeld over de regio’s:

 • Zuid: 50 tot 60%

 • Oost: 20 tot 30%

 • Overig: 10 tot 20%

Rangschikking

Bedrijven met geurgevoelige objecten in een straal van duizend meter rond het bedrijf waarvan de geurbelasting boven een bepaald niveau uitkomt, kunnen de subsidie aanvragen. De rangschikking van de aanvragen vindt plaats middels een tendersysteem. Hoe hoger de ‘geurimpact’ is, hoe hoger de rangschikking. De geurimpact wordt bepaald middels een puntensysteem, dat afhankelijk is van de geurbelasting per object en het aantal geurgevoelige objecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom.

Aanmelden

Aanmelden kan via de site www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl. Bij dit aanvraagformulier staan alle benodigde documenten vermeld. 

Vervolg

Uiterlijk 31 januari 2018 wordt bekendgemaakt of de subsidie is toegekend. Vervolgens moeten uiterlijk op 1 maart 2018 de varkensrechten worden overgedragen. Voorafgaand daaraan moet bij de gemeente/provincie een verzoek zijn ingediend tot wijziging van de bestemming c.q. intrekken/wijzigen van de aanwezige natuurbeschermingswet- en milieuvergunningen. De vergoeding wordt uiterlijk 31 maart 2018 uitbetaald. De activiteiten op de locatie moeten uiterlijk op 1 januari 2019 zijn beëindigd.