Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Op dat moment wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. De kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting 2022, maar in plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling. 

STAP-budget

De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Met de subsidieregeling kunnen mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder opgedane competenties worden erkend (EVC-procedure) komen in aanmerking.

Hoeveel subsidie?

Jaarlijks is € 218 miljoen beschikbaar waarmee minimaal 100.000 mensen aanspraak kunnen maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld werkgever, gemeente of UWV. 

De definitieve inhoud van de subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht.

Zes tijdvakken

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over zes tijdvakken per jaar. Per tijdvak kan een aanvraag worden ingediend met een online aanvraagformulier. Is het beschikbare bedrag voor een bepaald tijdvak uitgeput? Dan worden reeds ingediende aanvragen doorgeschoven naar het eerstvolgende tijdvak.


💡 Tip!

Wees op tijd met het aanvragen van het STAP-budget. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten die voor subsidie in aanmerking komen worden opgenomen in een scholingsregister. Dat register wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehouden. Het gaat om:

  • een opleiding of training dat door een erkend instituut wordt verzorgd en opleidt tot een bepaalde kwalificatie;
  • een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder;
  • bedrijfsopleidingen, cursussen of trainingen.

Gaat het om een meerjarige scholingsactiviteit? Dan moet het budget per opleidingsjaar worden aangevraagd en toegekend.

Voorwaarden

De aanvrager van een STAP-budget:

✅ is een (familielid van een) burger van de EU;
✅ moet tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn;
✅ moet in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd zijn (bijvoorbeeld AOW, ANW, WLZ);
✅ ontvangt geen studiefinanciering of lerarenbeurs;
✅ mag maximaal één keer per jaar STAP-budget aanvragen;
✅ volgt een scholingsactiviteit van een erkende STAP-aanbieder;
✅ start de scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend.

Daarnaast is het de bedoeling dat de scholing wordt afgerond. Zo niet, dan kan de ontvangen subsidie worden teruggevorderd.

💡 Tip!

Maak in de aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 nog gebruik van de dan nog geldende fiscale aftrek scholingskosten.

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidieregeling STAP-budget? Neem dan contact met ons op.