Renteaftrek bij een lening van verbonden personen

Als u een lening ontvangt van een verbonden persoon (zoals een aandeelhouder), is de verschuldigde rente hierop niet altijd aftrekbaar. Lees meer...

Renteaftrek bij een lening van verbonden personen

Als een vennootschap een lening ontvangt van een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een aandeelhouder), is de verschuldigde rente hierop onder omstandigheden niet aftrekbaar. Dergelijke schulden waarvan de rente niet aftrekbaar is, heten ‘kwalificerende schulden’.

Op Prinsjesdag zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot deze renteaftrekbeperking. Wat betekent dit voor u?

Wanneer zijn rentes wél aftrekbaar?

In twee gevallen zijn de rentes wel aftrekbaar:

  • Als de lenende vennootschap kan aantonen dat de schuld is aangegaan onder zakelijke voorwaarden
  • Wanneer de betaalde rente bij de ontvanger is belast tegen een tarief van minimaal 10% én niet wordt gebruikt om te verrekenen met verliezen of andere aanspraken op belastingvermindering. Hieronder vallen ook kosten en valutaresultaten die betrekking hebben op de lening.

Huidige situatie

Om de hoogte van de uitgesloten rente vast te stellen, worden momenteel alle kwalificerende schulden bij elkaar opgeteld. Betaalde rentes (en valutaverliezen) leiden tot een lagere winst en ontvangen rentes (en valutawinsten) leiden tot een hogere winst.

Als de ontvangen rentes hoger zijn dan de betaalde rentes, verhoogt dit de winst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de valutawinst op lening 1 meer bedraagt dan de verschuldigde rente op de leningen 1 en 2 gezamenlijk. Als de aftrek van rente in dit geval wordt uitgesloten, krijgt de vennootschap in feite een vrijstelling voor het positieve saldo.

Belastingplan 2021

Met het huidige wetsvoorstel binnen het belastingplan van 2021 is het niet langer mogelijk dat toepassing van de renteaftrekbeperking, op grond van de wet vennootschapsbelasting, leidt tot een lagere winst. Per kwalificerende schuld moet namelijk worden beoordeeld of uitsluiting van renteaftrek leidt tot een lagere winst.

Als het saldo van de kwalificerende schuld positief is, geldt voor deze schuld geen renteaftrekbeperking en wordt deze dus niet meegenomen bij de berekening van het gezamenlijke saldo van alle kwalificerende schulden. De vrijstelling voor het positieve saldo vervalt daarmee.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?