Regeerakkoord: de gevolgen voor werkgevers

De regeringspartijen hebben de ambitie dat meer mensen aan het werk kunnen gaan met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Werken moet lonender worden en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers vast in dienst te nemen. Het regeerakkoord speelt in op deze ambitie met een aantal voorstellen.

Ontslagrecht: samenvoegen ontslaggronden

Onder het huidige recht is ontslag op basis van meerdere gronden niet mogelijk. Een werkgever moet een ontslaggrond kiezen: bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak is een van deze gronden onvoldoende om via de rechter toestemming te krijgen voor ontslag.

Het kabinet introduceert een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Hierdoor wordt het mogelijk om op basis van meerdere gronden ontslag aan te vragen, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.

Hier staat wel tegenover dat de rechter aan de werknemer een ruimere transitievergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de bestaande transitievergoeding).

Aanpassing tijdelijke contracten

De toekomstige regeringspartijen signaleren dat werknemers gevangen kunnen zijn in een draaideur van tijdelijke contracten waardoor zij geen vast dienstverband krijgen. Om dit te voorkomen, stellen zij het volgende voor:

  • Wanneer tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode zit van minimaal zes maanden, kan een werkgever aan een nieuwe cyclus beginnen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit wijzigt niet. Wat wel wijzigt, is dat hiervan kan worden afgeweken indien in een sector sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht.
     
  • Momenteel is de periode waarin tijdelijke overeenkomsten kunnen worden gesloten twee jaar. Voorstel is om deze periode te verlengen naar drie jaar.
     
  • De proeftijd wordt aangepast om overeenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Wordt door een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, dan mag een proeftijd van vijf maanden overeengekomen worden. Voor arbeidsovereenkomsten die langer zijn dan twee jaar, wordt de maximale proeftijd drie maanden. Voor de overige gevallen blijft de huidige proeftijd van een maand van toepassing.

Verlichting loondoorbetalingsverplichting

De loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Om dit te bekostigen, wordt een uniforme lastendekkende premie doorberekend aan de kleine werkgevers.

Partnerverlof

Wanneer de partner van een werknemer een kind krijgt, heeft deze werknemer momenteel recht op twee dagen vrij na de geboorte. Per 1 januari 2019 heeft de werknemer recht op vijf vrije dagen.

Daarnaast is vanaf 1 juli 2020 een speciaal aanvullend verlof mogelijk. De werknemer mag dan in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen tegen 70% van het loon. Hij/zij ontvangt dan een uitkering van het UWV.

In dienst nemen arbeidsbeperkte werknemer

Door de invoering van de Participatiewet ontvangt een werkgever die onder bepaalde voorwaarden een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt een loonkostensubsidie.

De loonkostensubsidie wordt vervangen door een loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de werknemer. De gemeente zal het loon gaan aanvullen. 

Whitepaper Loonkostenvoordelen voor werkgevers

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt. Wilt u weten hoe u hiervoor in aanmerking komt? Vraag dan de whitepaper aan.

Duurzame inzetbaarheid

Het regeerakkoord zet middelen in om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan het stimuleren van scholing en het bewerkstelligen van een cultuuromslag in een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Duur 30%-regeling verkort naar 5 jaar

Door de 30%-regeling kunnen werkgevers extraterritoriale kosten die een werknemer maakt die in het buitenland verblijft of vanuit het buitenland naar Nederland komt voor zijn werk, onbelast vergoeden. Tot 1 januari 2019 is de termijn waarin de werkgever gebruik kan maken van deze regeling acht jaar. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze termijn verkort naar vijf jaar.

Let op!

Een werkgever moet de termijnen waarin hij gebruikmaakt van de 30%-regeling goed in de gaten houden om naheffing te voorkomen.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen nu onder voorwaarden een onbelaste onkostenvergoeding van maximaal €1500 per kalenderjaar ontvangen. Deze vergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar €1700 per kalenderjaar.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll. Het is nog niet duidelijk wanneer deze voorstellen ingaan.