Regeerakkoord: de gevolgen voor ondernemers

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll zijn wijzigingen voorgesteld met gevolgen voor ondernemers.

Beperking afschrijving gebouwen

Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.

Zelfstandigenaftrek verlaagd

Aftrekposten in de inkomstenbelasting mogen uiteindelijk alleen tegen het tarief in de eerste schijf (36,93%) worden afgetrokken. Dit heeft ook gevolgen voor de zelfstandigenaftrek. Wordt de zelfstandigenaftrek in aftrek gebracht tegen het tarief van de tweede schijf, dan wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%.

Versobering verliesverrekening

Een verlies is in de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van het voorgaande jaar of met winsten van de volgende negen jaren. Deze voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaren.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

In navolging van de ons omringende landen gaat Nederland ook een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. De tolgelden worden geïnd via een systeem dat gelijk is aan het systeem van de landen die reeds de kilometerheffing hebben ingevoerd. Hierdoor worden de kosten voor ondernemers beperkt.

De gelden die worden ontvangen uit de tolgelden worden naar de sector teruggesluisd door middel van verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens en door meer geld beschikbaar te stellen voor innovatie en verduurzaming.

Energiebelasting

De belasting op energie gaat omhoog. In het regeerakkoord staan voorstellen om milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Dit wordt bereikt door invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector, verhoging van de energiebelasting voor het verbranden en storten van afvalstoffen, verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en nieuwe energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll. Het is nog niet duidelijk wanneer deze voorstellen ingaan.