Publicatieplicht ANBI via erkenning CBF

Heeft uw organisatie een erkenning van het CBF? Dan kunt u voor de ANBI publicatieplicht ook volstaan met een alternatief. Lees meer...

Publicatieplicht ANBI via erkenning CBF

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

Wat is een publicatieplicht?

De publicatieplicht is één van de voorwaarden om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. Het houdt in dat uw organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting moet publiceren op uw eigen website. Dit moet uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Daarnaast moet u inzicht geven in (de):

  • Doelstellingen
  • Activiteiten
  • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
  • Bestuurssamenstelling 

Welke informatie bevat het CBF-Erkenningspaspoort?

In het CBF-Erkenningspaspoort staan gegevens over de missie, doelstelling en activiteiten van een organisatie. Daarnaast geeft het paspoort inzicht in de inkomsten, reserves en fondsen, uitgaven en de bestedingen aan het maatschappelijke doel. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen worden de paspoorten jaarlijks door het CBF geactualiseerd.

Verplichting alleen voor grote ANBI’s

De verplichting om per 1 januari 2021 de standaardformulieren te gebruiken geldt alleen voor grote ANBI’s. Uw organisatie wordt als grote ANBI aangemerkt als u:

  • In het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen, of; 
  • in het betreffende boekjaar wél actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.