Loonheffingen: verwachte wijzigingen

De staatssecretaris van Financiën zal op Prinsjesdag 2020 waarschijnlijk diverse maatregelen rond de lonen en loonheffingen presenteren. Lees meer...

Loonheffingen: verwachte wijzigingen

De staatssecretaris van Financiën zal op Prinsjesdag 2020 waarschijnlijk diverse maatregelen rond de lonen en loonheffingen presenteren. Om hiervan een globaal inzicht te geven, volgt hier een kort overzicht van de verwachte wijzigingen.

Het pakket belastingmaatregelen bevat naar alle waarschijnlijkheid de volgende wijzigingen voor de loonheffingen:

  • Verduidelijking begrip publieke kennisinstelling
  • Uitsel van belasting aandelenoptierecht in een start-up 
  • Verhoging van de vrije ruimte
  • Aanpassing overgangsrecht van de levensloopregeling 
  • Doorvoering nettobonus voor zorgpersoneel 
  • Geen verhoging WW-premie bij corona-overwerk
  • Aanpassing verrekenmethode voor lonen van directeuren 
  • Afkoop van pensioenaanspraken 
  • Meldingen over drempelvrijstelling RVU 
  • Verruiming van verlofsparen

Verduidelijking begrip publieke kennisinstelling

Een zogeheten S&O-inhoudingsplichtige kan onder voorwaarden de S&O-afdrachtvermindering toepassen. Maar publieke kennisinstellingen zijn uitgesloten van deze afdrachtvermindering. Hoewel de wet een definitie bevat van het begrip ‘publieke kennisinstelling’ blijft op dit punt enige onduidelijkheid bestaan.

Het kabinet wil in een op Prinsjesdag 2020 te presenteren wetsvoorstel een verduidelijking van dit begrip opnemen.

Uitstel belasting aandelenoptierecht in start-up

Omdat nieuwe, innovatieve ondernemingen (start-ups) hun werknemers meestal niet meteen een hoog salaris kunnen aanbieden, bieden zij graag aandelenopties als loon aan. Onder de huidige wetgeving vindt de belastingheffing plaats bij de omzetting van de opties in aandelen.

In de praktijk blijken werknemers van start-ups op zulke momenten de belasting niet te kunnen betalen. Zij hebben immers nog geen dividend ontvangen en de aandelen verkopen is vaak ook nog niet mogelijk.

Om deze reden wil de wetgever de belastingheffing uitstellen naar een later moment, wanneer wel geld beschikbaar is om de belasting te betalen. Bijvoorbeeld op het moment dat de onderneming een beursgang maakt. De Staatssecretaris van Financiën had in 2019 al toegezegd met Prinsjesdag 2020 met een voorstel te komen.

Verhoging vrije ruimte

Werkgevers mogen in het jaar 2020 maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Voor zover de fiscale loonsom meer bedraagt dan € 400.000, bedraagt de vrije ruimte 1,2%.

Bij een overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing over de overschrijding verschuldigd. In verband met de coronacrisis heeft het kabinet het percentage van 1,7% tijdelijk verhoogd naar 3%.

De verruiming van de werkkostenregeling geldt voor het hele fiscale jaar 2020. De tijdelijke verruiming moet echter nog een wettelijke grondslag krijgen. De staatssecretaris zal het wetsvoorstel daartoe presenteren op Prinsjesdag 2020.

Overgangsregeling levensloopregeling

Sinds 1 januari 2012 mogen werknemers niet meer beginnen met het deelnemen aan een levensloopregeling. Werknemers die op 31 december 2011 al deelnamen aan de levensloopregeling, mogen deze regeling onder voorwaarden nog voortzetten. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de waarde in het economische verkeer van de aanspraak per 31 december 2011 minimaal € 3.000 bedroeg. Het kabinet wil het overgangsrecht van de levensloopregeling aanpassen.

Waaruit deze aanpassing zal bestaan, is echter nog niet duidelijk. Op de derde dinsdag van september 2020 zal de staatssecretaris wellicht meer inzicht geven in zijn plannen.

Nettobonus zorgpersoneel

Het kabinet wil dat zorgprofessionals en het ondersteunend personeel, die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus, onder voorwaarden een bonus krijgen van €1.000. Dit moet een nettobedrag zijn, zodat de wetgever een en ander op fiscaal gebied heeft te regelen.

Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen. 

Geen verhoging WW-premie bij corona-overwerk

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze bepaling heeft onbedoelde effecten in de zorg en andere sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Omdat het echter lastig is om een specifieke uitzondering in te voeren, wil het kabinet een tijdelijke generieke uitzondering invoeren.

Geen enkele werkgever hoeft daarom over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Vanaf 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden. Deze wijziging vereist een tijdelijke aanpassing van het Besluit Wfsv. Wellicht dat de gewijzigde tekst rond Prinsjesdag 2020 bekend is.

Verrekenmethode voor lonen directeuren

In veel belastingverdragen geeft Nederland voor actieve inkomsten een vrijstelling om dubbele belasting te voorkomen. Op directeurs- en commissarissenbeloningen is in de meeste verdragen echter de verrekeningsmethode van toepassing.

Bij deze methode vindt een vermindering van de Nederlandse belasting met de buitenlandse belasting plaats. Is de buitenlandse belasting hoger, dan betaalt de Belastingdienst niets bij.

Ondanks het feit dat de meeste belastingverdragen de verrekenmethode voorschrijven, past het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 een vrijstelling toe op buitenlands loon. Dit loon moet dan wel in het buitenland zijn belast.

De staatssecretaris meent dat de lonen van directeuren en commissarissen onder de verrekenmethode moeten vallen. Zulke werknemers kunnen hun werkzaamheden namelijk vaak verrichten in Nederland. De staatssecretaris kondigt daarom aan dat hij het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 zal aanpassen.

Afkoop pensioenaanspraken

Eind vorig jaar is een conceptvoorstel voor de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een (ex-)werknemer tot maximaal 10% van de waarde van zijn aanspraken op ouderdomspensioen laat afkopen. Men moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Drempelvrijstelling RVU

Het concept wetsvoorstel maakte ook melding van een drempelvrijstelling voor de heffing over uitkeringen uit een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De maximale vrijgestelde RVU-uitkering wordt gekoppeld aan het bedrag van de AOW-uitkering.

Het zal moeten gaan om een regeling voor uitkeringen over een periode van maximaal 36 maanden. Deze periode eindigt bovendien bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

In het voorstel gaat men uit van een bedrag van € 1.767 bruto per maand. Bij een hogere RVU is de werkgever over het overschot 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. Deze vrijstelling zal tijdelijk zijn en per 31 december 2025 vervallen.

Verruiming verlofsparen

Het concept wetsvoorstel bevat ook een verruiming van het verlofsparen. Nu zijn aanspraken op vakantie- en compensatieverlof onbelast voor zover zij aan het einde van het kalenderjaar niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van maximaal vijftig weken.

Het kabinet wil dit maximum in 2021 verhogen naar honderd weken. Misschien dat rond Prinsjesdag 2020 het definitieve wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen bekend wordt. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: Taxence

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?