Europese registratie bij overtreding van vervoerswetgeving

Vanaf 1 april 2021 worden strafpunten bij overtredingen inzake vervoerswetgeving Europees geregistreerd. Lees meer...

Europese registratie bij overtreding van vervoerswetgeving

Strafpunten bij overtredingen inzake vervoerswetgeving worden per 1 april 2021 Europees geregistreerd. De nationale registers, waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, worden hieraan gekoppeld. Dit moet leiden tot een betere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid.

Strafpunten

Het overtreden van de vervoerswetgeving leidt tot strafpunten. Deze strafpunten blijven twee jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen die periode van twee jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Hoogte grenswaarde

Bij het bereiken van een bepaald aantal strafpunten komt de betrouwbaarheid in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van de onderneming, gemeten in het aantal gewaarmerkte vergunningsafschriften.

Gevolgen voor de vervoersmanager

Wanneer de betrouwbaarheidsstatus wordt verloren, leidt dit tot schorsing of intrekking van de vergunning en/of ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Er geldt een rehabilitatietermijn van twee jaar. De vervoersmanager zal dan opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen.

Overtredingen

De lijst van overtredingen is vastgelegd via een EU-verordening, inclusief de indeling qua ernst van de overtreding. Het betreft onder meer overtredingen van:

  • Rij- en rusttijden.
  • Wetgeving rond de tachograaf.
  • Het niet beschikken over vereiste vergunningen.
  • Het niet naleven van voorschriften inzake gevaarlijke stoffen. 

In het Nederlandse beleid krijgen de zwaarste overtredingen negen strafpunten, de middelste drie en de lichtste één punt.

Let op! Registratie van een overtreding volgt pas als deze onherroepelijk is geworden.

Sancties voorkomen

Om sancties te voorkomen is het van belang onterechte overtredingen aan te vechten. Bewaar documentatie als u daarmee kunt aantonen dat er sprake is van een niet-verwijtbare overtreding.

Check ook regelmatig de technische staat van voertuigen, documenten en vergunningen. Analyseer veel voorkomende overtredingen en richt u erop deze te voorkomen, bijvoorbeeld door training van uw personeel en door uw opdrachtgevers te informeren over de gevolgen van overbelading.

Let op! Als de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliest, maar de onderneming niet, krijgt de onderneming zes maanden de tijd om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken.

Heeft u vragen over de centrale registratie van vervoersovertredingen? Neem gerust contact met ons op.